Ак-Довуракта «Дустуг куй» ажыттынган

Социал керээниң дузазы-биле Ак-Довурак хоорайның чурттакчызы «Соля Вита» дустуг куйну ажыткан. Аюжана Ондар «Деткимче» төлевилели езугаар чонну ажылга тургузар төп таварыштыр күрүне деткимчезин алгаш, «Гранит» бизнес-төпке оран-саваны хөлезилээш, ханаларын дус-биле шыпкаш, дериг-херекселдерни садып алган. Шак ынчалдыр бойдустан бүткен дус­туг куйнуң микроклимадын тургускаш, чаңгыс чер чурттугларының кадыкшылын быжыглаары-биле бодунуң хууда херээн ажытканын Ак-Довурак хоорайның чагыргазы дыңнадып турар.

Дустуг куй тускай дериттинген өрээл хевирлиг болгаш, ооң иштинде дустуг блоктарны долузу-биле чаткан. Ынчангаш ооң агаары дустуң кезекчигештери-биле долгаш, тускай генератор дузазы-биле кижиге таа­рымчалыг агаарны үндүрүп турар. Оон аңгыда дустуг өрээлдиң агаары микробтар, аллергеннер болгаш доозундан арыг­латтынган.
Дустуг комнатага кадыкшылын быжыглаары далай кыдыының курорттарынга дыштанылга-биле дең. Бир сеанс далай эриинге үш хонук дыштанганы-биле дөмей деп, эксперттер түңнээн.
«Дустуң бичии кезекчигештери-биле өрээл ишти ала-чайгаар долдунуп турар, а галогенераторнуң дузазы-биле эмнээшкинни эффектилиг натрий хлоридтиң аэрозольдарын чаштырып турар. Комнатада дустуң кезекчигештери сиңген болгаш, процедуралар үезинде кижи ону тынарга, эки түңнелдиг болур» — деп, Аюжана Ондар таныштырган.
Галотерапияның сеанстары бөдүүн хевирлиг. Кижи чүгле 40 минута дургузунда дустуг өрээлге олурар. Ында уругларга ойнаар булуңчугаш база бар. Келген кижилер шезлонгтарга олуруп алгаш, дыштанып болур. Амгы үеде дустуг комнаталар кижиниң кадыкшылын быжыглаарынга база бир нептереңгей эмнээшкин болуп турар. Ындыг-даа болза кижи бүрүзүнге таарышпас, баштай эмчиниң сүмезин алыры чугула.
А. Нан-Хоо
Чуруктарны социал четкилерден алган.

Предыдущая запись
Жителей Тувы приглашают проголосовать за лучшую экспозицию на выставке «Россия»
Следующая запись
Олег КАРА-МОНГУШ: “Туберкулезту болдурбазы-биле немелде доктаал бар”
Меню