Олег КАРА-МОНГУШ: “Туберкулезту болдурбазы-биле немелде доктаал бар”

2023 чылдың ноябрь 13-те Тыва Республика талазы-биле Кол санитарлыг эмчизиниң “Тыва Республикада туберкулез аарыын болдурбас талазы-биле немелде хемчеглерниң дугайында” № 14 доктаалы күш кирген.

Тыва Республиканың Туберкулезка удур диспансерниң дыңнадып турары-биле, туберкулез аарыын эрте чадада илередип тодарадыр сорулгалыг немелде хемчеглерни киирген. Ук хемчеглерге хамаарыштыр Тыва Республиканың Туберкулезка удур диспансерниң улуг эмчизи Олег Александрович Кара-Монгуш тайылбырны берген.

— Тыва Республикада туберкулез аарыы кадык камгалалының чидиг айтырыгларының бирээзи болуп артпышаан, ынчалза-даа республиканың фтизиатрия албаны чогуур ажылды чорудуп, аарыгны болдурбас талазы-биле хемчеглерни эрттирип турар. Тывада туберкулез аарыын болдурбас талазы-биле немелде хемчеглер дугайында доктаалда кииргени-биле, чурттакчы чоннуң ФГ-шинчилгелерин эпидемиологтуг көргүзүглер-биле чылда 2 катап 15 хардан база оон өрү назылыг чурттакчы чонну 85 хуудан эвээш эвес хаара тудуп, а ол ышкаш өөредилге болгаш социал албан черлериниң, аъш-чем черлеринде ажылдап турар улусту 95 хуудан эвээш эвес хаара тудуп, шинчилгелерни чорудар.

Өөредилге болгаш социал хандырылга организацияларының ажылдакчылары ФГ-шинчилгелерни 6 ай иштинде чаңгыстан эвээш эвес, тодаргайлаарга, чылда 2 катап эртер. Өөредилге болгаш социал хандырылга организацияларының ажылдакчыларынга ажылче чөпшээрелди флюорографтыг шинчилгени сөөлгү катап эрткенинден 6 айдан орай эвесте эрткен хөрек шинчилгезиниң түңнели барда, болдурар.
14 харга чедир уругларга иммунодиагностиканы чылда 2 катап эрттирер: организастыг уругларга март-апрель база сентябрь-октябрь, а организас чок уругларга – чыл дургузунда, 15-17 харлыг элээдилерге – сентябрь-октябрьда Диаскинтест болгаш март-апрельде ФГ-шинчилге.

Валерия КОНГАР
Долузу-биле «Тываның аныяктары» солуннуң 2024 чылда 2 дугаар үндүрүлгезинден номчуп болур.

Предыдущая запись
Ак-Довуракта «Дустуг куй» ажыттынган
Следующая запись
Более 100 выдающихся российских и зарубежных лекторов выступят на марафоне Знание.Первые в дни ВФМ-2024
Меню