Общество

Сай-Даш Монгуш – аныяк блогер-хайгааракчы

  Ол бодунуң ажылдаар соңгулда участогун инстаграмда өңнүктеринде таныштырган. «Соңгулда дээрге кижи бүрүзүнүң харыысалгазы-дыр. Аныяктар ону медереп билип турары өөрүнчүг. Блогер-хайгааракчы кылдыр бижиттирип алдым.…
Спорт

Сарыг-Септе чыынды командаларның спортчулары белеткелди эртип турар

Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Сеп суурунда чыынды командаларның спортчуларынга белеткенир таарымчалыг байдалды тургускан. Республикада бир дугаар бүрүн белеткелди хостуг хүрештиң спортчулары эгелээн. Улаштыр бокска, дзюдога болгаш…
Общество

Соңгулда комиссиязының участок кежигүннери Чагытай хөлдүң эриинде чурттакчыларга четкен

Бо хүннерде Тываның ырак-узак черлеринде РФ-тиң Күрүне думазынче депутатты база Тываның Баштыңын соңгуур хуусаа бетинде бадылаашкын үргүлчүлевишаан. Соңгулда комиссиязының участок кежигүннери Чагытай хөлдүң эриинде…
Меню