Хой оолдаашкыны эгелээн

Шолбан Кара-оол, Тываның Баштыңы:
Март айда мал оолдаашкыны эгелээр. Бо үеде төрүттүнген мал-маганны кадагалап алыры бедик деңнелде. Март-апрельде хөй хураганны кадагалап алгаш, күске чедир продукцияны аптар кылдыр ажылдаар ужурлуг бис. Март-апрельде инектерни тарып боозадыр ажылды чорударын сайыт илеткеди. Бо ажылды кылбайн турар болзуңарза, ажылыңарны шуут билбейн турарыңар ол-дур. Мал-маган ажылынче аныяктар хөй кирип турар, оларга дузалашпас, деткивес болза, кым ынаар баарыл? Чеди ай иштинде малчыннар мал-магандан эъттиң, дүктүң, сүттүң продукциязын ап турар кылдыр ажылдаар ужурлуг.
Бо талазы-биле багай ажылдап турар кожууннарның аразында Каа-Хемниң, Бии-Хемниң чагырыкчылары меңээ албан езунуң тайылбыр бижиин чорутсуннар.

#тыва #кара_оол #аппаратхуралы #кыштаг #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш

Предыдущая запись
Сакманщиктерни хаара тудар
Следующая запись
Стундетинлерни сакман ажылынче хаара тудар
Меню