Сакманщиктерни хаара тудар

Валентин Ендан:
Эрткен неделяда көдээ ажыл-агый адырының коллегиязының хуралынга база чугаалашкан бис. Тус черлерде зооветеринарларның ажылы кошкак болуп турар. Чамдык кожууннарның удуртукчулары ындыг специалист барын безин билбес боор-дур. Ийиде, бөрүлер-биле демисел айтырыы. Мында бо талазы-биле эки ажылдап турар кожууннарны демдегледи. Өске кожууннар база бо ажылды күштелдирери чугула. Тываның Бойдус хүрээлели болгаш экология яамызы-биле кады ажылдажылганы чорудар болза эки.
Эрткен чылын сакман ажылынче көдээ ажыл-агый техникумунуң студентилерин хаара тудуп турган. Бо чылын база ону организастаары чугула. Малчыннар боттары база дилеп турар.
Ниитизи-биле кыш эки эртип турар, агаар-бойдус база чүгээр болган. Эмин эрттир сооктар чок.

#тыва #кара_оол #аппаратхуралы #кыштаг #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш

Предыдущая запись
Бөрүлер-биле демисел
Следующая запись
Хой оолдаашкыны эгелээн
Меню