Россия утка чок кызыгаарлаашкыннарга белен

#тыванын_аныяктары_тыва_тайылбырлап_тур

Владимир Журавлев, Садыг-үлетпүр палатазының чиңгине директору:

«Барыын чүк чурттарының биске удур чорудуп турар кызыгаарлаашкыннары тускай шериг операциязынга шуут хамаарышпас экономиканың болгаш амыдыралдың адырларында дээп турар. Оларның кол сорулгазы – Россияның экономиказын буурадыры болгаш бөдүүн чурттакчыларның амдырал-чуртталгазын баксырадыры. Херек кырында алыр болза, ол кызыгаарлаашкыннар утка чок болуп турар. Россияның экономиказы шак ындыг пакет кызыгаарлаашкыннарны шагда-ла эртип каапкан. Чурттуң экономиказын турум байдалга тудар дээш баш бурунгаар кандыг хемчеглер алырын билир.
Россияның Президентизи болгаш Чазаа ам база бодунуң күштүүн бадыткаан».

#ОбъясняемРФ

Предыдущая запись
Россия боду бодун хандыртынып шыдаар!
Следующая запись
Беш хемчегни ажылдап кылган
Меню