Беш хемчегни ажылдап кылган

Айдыс Сат, ТР-ниң экономиктиг хөгжүлдениң болгаш үлетпүрнүң сайыды:

— Экономиканы чаарттырының кол рольюнуң дугайында Президентинин сөстери болгаш аңаа улуг деткимчени база демнежилгени көргүзеринче Россияның чазаан кыйгырганы кончуг чугула. Барыын бизнестиң орнун чуртувустуң бизнези кончуг дүрген ээлептеринге ол эргежок чугула. Ынчангаштың биче болгаш ортумак бизнес чаңгыс аай демниг, шиитпирлиг хөделир ужурлуг. Кандыг-даа бизнестиң шиитпирлиг болгаш демниг шимченип кириптери чугула. Ынчангаштың күрүне бизнесте ажылдап турар кижилерге дузалажып, оларга эң делгем экономиктиг хостуг байдалды тургузуп турар.
Амгы үеде боттанып эгелей берген кол беш хемчеглерни чурттуң чазаа ажылдап кылган:
1. Хууда сайгарлыкчыларның, биче болгаш ортумак бизнестиң ажыл-чорудулгазының план ёзугаар шупту хыналдаларын 2022 чылдың төнчүзүнге чедир соксадыр.
2. Сан-чурагайлыг компанияларны оларның орулгазындан үндүрүгден 2022 чылдың төнчүзүнге чедир хостаар.
3. Даштыкыдан садып алыр («чергелешкек импорт») барааннарының даңзызын эрге-чагырга тургузар.
4. Кредит каникулдарын алыр эргени биче болгаш ортумак бизнеске бээр.
5. Дүрген төлевир системазын ажыглааны дээш төлевирниң хуузун шуут тыртпас (“тикчидер”) шиитпирни чазак хүлээп алган. Амгы үеде хуузу чектен 0,7 хуу.

Айдың ОНДАР белеткээн.

Предыдущая запись
Россия утка чок кызыгаарлаашкыннарга белен
Следующая запись
 Чисто в доме. Как «Добрые Сердца Тувы» проводят уборки у своих подопечных
Меню