Россия боду бодун хандыртынып шыдаар!

Чуртта болуп турар байдалга хамаарыштыр Кызыл хоорайның Баштыңы Ирина Казанцева бодунуң социал четкиде блогунга мынчаар бижээн:

— Сөөлгү үеде интернет четкизинде янзы-бүрү бөлүктерде аъш-чем болгаш өске-даа барааннарның өртээнге хамаарышкан дүвүренчиг бижиктер ам оожургай берген деп болур. Карак-кулак чокка садыгланыры утка чок, бараанны дөмей-ле доктаамал эккеп турар, ажырбас деп чүвени чон биле берген. Чигир, далган, үс дээн ышкаш өске-даа амыдыралга чугула херек аъш-чем аймаан кандыг-даа бергедээшкин чокка кайы-даа садыгдан садып ап болур.
Эмин эрттир девидеп, эшкедевезинче силерни кыйгырып тур мен, чонум! Аъш-чем болгаш өске-даа барааннар ховартаар азы чедишпестей бээр хире айыыл чок. Россия боду бодун хандыртынып шыдаар улуг чурт-тур. #ОбъясняемРФ

ШЫН

Предыдущая запись
В. Ховалыг Тожу кожуунда чаа көрүгнүң тудуун хынаан
Следующая запись
Россия утка чок кызыгаарлаашкыннарга белен
Меню