Тес-хемчилер арага аймаан садарын хораан

Бөгүн Тывада Элээр чорукту пропагандалаар хүн. Ийи чыл улаштыр республиканың чурттакчылары бо хүннү демдеглеп, янзы-бүрү хемчеглерни эрттирип турар. Аңаа кадык амыдыралды суртаалдаан семинарлар, лекция-беседелар болгаш спортчу хемчеглерни хамаарыштырып болур.

Бо чылын Тес-Хем кожууннуң чурттакчылары Элээр чорукту пропагандалаар хүнде, март 22-де, кожууннуң девискээринге арага аймаан садарын хораан❌.

Ол ышкаш кожууннуң чагырга чериниң дыңнадып турары-биле алырга, полицейжилер болгаш ажылдакчылар садыгларга хыналданы чорудар.

Алена Нан-Хоо
Чурукту интернеттен алган

Предыдущая запись
Айтырыгга харыы
Следующая запись
Прямой эфир акции «Тыва голосует»
Меню