Айтырыгга харыы

Айтырыг: Өкпе туберкулезтуг кижи кайы хире үр үениң дургузунда халдавырлыг бооп болурул?

Харыы: Халдавырлыг өкпе туберкулез аарыг кижини эмнелгеге чыттырар азы бажыңында болза, аңгы өрээлге өг-бүлениң кежигүннеринден аңгылаар. Аарыг кижини ооң долгандыр турар улуска халдавырлыг эвес байдалдыг апаргыжеге чедир, тодаргайлаарга, дүкпүзүнүң хыналда шинчилелиниң соон­да, аңгылаар.
Кажан аарыг кижиниң дүкпүзүнүң хыналда шинчилелиниң түңнели эки деп көргүскенде, ук аарыг кижи өске улуска халдавырлыг болбас, ынчалза-даа аарыг кижиниң өкпезинде микробтар хевээр турар.
Ынчалзажок эмчиниң хайгараалы-биле эмнээшкин алды ай азы оон-даа хөй үениң дургузунда кайы хире болурул, аарыгны когун үзе эмнээринге чедир уламчылаар, соксавас ужурлуг. Чүгле кажан аарыг кижиниң дүкпүзүнүң болгаш хөрек шинчилгезиниң харыылары эки деп көргүскен соонда, база эмчиниң хайгааралындан үнгенинден, кадык болур.

Туберкулез долузу-биле үзе эмнеттине бээр аарыг деп утпаза чогуур! Эмнээшкинни соксатпайн, кадык болгужеге чедир эмненир!

Предыдущая запись
Каждый год Навруз приходится на 21 марта
Следующая запись
Тес-хемчилер арага аймаан садарын хораан
Меню