Чамдык санитарлыг дүрүмнерни бичиилеп кошкаткан

ТР-ниң экономика сайыдының оралакчызы Эва Даваа-Самбуу эпидемиологтуг байдал үезинде чамдык хемчеглерни декабрь 13-ке чедир чөпшээрээнин журналистерге дыңнаткан.

Декабрь 13-ке чедир 50 кижиден хөй эвес киржикчилиг дараазында хемчеглерни чөпшээрээн: спортчу хемчеглер, хуу, өг-бүле, корпоратив байырлалдары, банкеттер, ооң иштинде кудалар, төрүттүнген хүннер, юбилейлер, орнукшудулга дою дээш өске-даа хөй кижи чыглыр хемчеглер, ол ышкаш хөй кижи чыглыр объектилер, ооң иштинде дүнеки клубтар, дискотекалар, кинотеатрлар (кинозалдар), караоке, танцы шөлдери дээш өске-даа дыштанылга, хөглээшкин черлери.

Ол ышкаш декабрь 13-ке чедир дыштанылга, культура, оюн-тоглаа болгаш өске-даа массалыг хемчеглер 50 кижиден көвүдевес киржикчилерлиг эртип болур. Театрлар, культура-дыштанылга болгаш ындыг хевирлиг албан черлериниң залдарының олуттарын 25 хуудан хөй эвес, көрүкчүлерниң аразы 1,5 м ырак турар.

Көдээ ажыл-агый ярмаркаларын ажык шөлдерге эрттирип болур. Үүрмек барааннар садар объектилерниң, садыг төптериниң, садыг комплекстериниң, садыг-оюн-тоглаа төптериниң садып алыкчылары чогуур санныг болур, залга 1 кижиге 4 дөрбелчин метр онаашкан турар.

Оон аңгыда рестораннар, кафе, столоваялар, буфеттер, орук кыдыының чемненилге, барлар, дүрген чемненилге черлери дээш өске-даа хөй-ниити чемненилге черлериниң столдарының аразы 1,5 метрден эвээш эвес болурда, чогуур санныг кижилер хүлээр, чаңгыс үеде (ажылдакчылары-биле катай) 1 кижиге 4 дөрбелчин метр онаажыр.
Ажылдаар шагын узаткан — 06.00 шактан кежээ 23.00 шакка чедир (тус черниң шагы-биле).

Фитнес-залдар кудумчу талазындан аңгы кирер эжиктерлиг болза база чогуур санныг (залга чаңгыс угда 1 кижиге 4 дөрбелчин метр онаажыр) кижилер турарын сагыыр болза, ынчан ажылдап болур.

Предыдущая запись
О возможных способах обращения в Систему-112 на территории Республики Тыва
Следующая запись
Снос самовольных построек в Спутнике перенесли
Меню