Авамны хомудадыр эргем чок

#тыванын_аныяктары_челлендж_мамины_глаза

Авамга байыр чедирип тур мен. Мээң авам эң-не эки, эргим, мени чырык черге чаяап берген. Бүгү назынымда авамга ынак боор мен. Авамны кым-даа солуп шыдавас. Авам дээш дыка чоргаарланыр мен.

Мени эки чүүлдерге өөредип, тодуг-догаа кылдыр азырап-чемгерип турар. Авам кезээ шагда өөрүп, каткы-хөглүг, муңгаравас кылдыр кызып чор мен. Авамны хомудадыр эргем чок.

Авамның карактары дыка чараш, кылаңайнып турар, хүрең карактарлыг.

Чажы дыка база узун эвес. Хүлүмзүрүү дыка чараш, хүлүмзүрүүнге ынак мен. Кежээ шагда хүлүмзүрүүр каткы-хөглүг авам. Назы-хары бичии улгады берген-даа болза, көрүштүг, чараш, чаптанчыг. Аажы-чаңы шуут дыка кижизиг, ак сеткилдиг, хүндүлээчел.

Авамга дыка-дыка ынак мен, болза-даа ынак. Кезээ шагда дириг, каң кадык кылдыр чурттаарын күзеп тур мен. Авам дээш чүдүп тейлеп чор мен!

Сайзырал КУЖУГЕТ,
Кызыл хоорайның № 9 школазының 9-ку классчызы.

Предыдущая запись
Авам караа чымчак
Следующая запись
Объясняет директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев:
Меню