Аныяктарны деткээн

Август 15-тиң хүнүнде «Россия-24» база ОТР телеканалдарга Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр күүседип турар Владислав Ховалыг-биле «Дорт чугаа» дамчыдылгазын республиканың чурттакчы чону сонуургап көрген. Аңаа кожуун бүрүзүнден айтырыгларны салып турган. Ниитизи-биле республиканың удуртукчузунга 1208 айтырыг келгенин сагындыраал. Бо шупту айтырыгларның чаңгызы-даа харыы чок артпас деп, Владислав Ховалыг бүзүреткен. Ол чон мурнунга ажык-чарлыг, эпчок айтырыглардан сезинмес, чидиг айтырыгларны дораан шиитпирлээр дээш ажылдап эгелээнин аныяк чон база демдеглээн.
— Республиканың бирги удуртукчузунуң ажылдап эгелээн хевиринге таарзындым. Бо арга-дуржулганы ам-даа уламчылап, өске-даа удуртукчулар үлегерге алыры күзенчиг. Амгы үеде чуртталга интернет харылзаазы чокта, шуут чаңгыс черге турупканы-биле дөмей деп болур. Харылзаа айтырыы, эң ылаңгыя аныяктарга, дыка дээштиг. Оларның хөй кезии өөредилгени-даа, ажыл-агыйны-даа, садыг-саарылганы-даа интернет четкизи таварыштыр чорудуп турар. Бо талазы-биле ыраккы кожууннарның айтырыын чөптүг деп санадым. Бистиң агентилеливис база Киберспорт федерациязы-биле кады ажылдажылганы чорудуп, республика чергелиг бир дугаар хемчегни эгелээн бис. Оон аңгыда В. Ховалыг аныяктарны аажок деткип турар. 2022-23 чылдарда аныяктар херээниң талазы-биле күрүне программаларынга атты салган. Амгы үеде агентилел аныяктарны бүгү талалыг деткиир ажылды уламчылап, ооң мехниазмнерин, хевирлерин ажылдап кылган. Черле ниитизи-биле Владислав Ховалыг чурттакчы чоннуң салган айтырыгларының шуптузун шиитпирлээринге белен болгаш бергелерни ажып эртип шыдаар дарга-дыр деп эскердим – деп, ТР-ниң Аныяктар херээниң талазы-биле удуртукчузунуң хүлээлгезин күүседип турар Эртине Куулар чугаалаан.#прямойразговор #врио #ховалыг #эртинекуулар #молодежь #проблемымолодежи #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Поступило 1208 обращений
Следующая запись
Тываның база бир чараш кызы
Меню