Уруглар садынче оочур чылып турар бе?

574

Сөөлгү чылдарда уруглар садынче оочур дугайында чидиг айтырыг бо-ла тургустунуп турар. Бо байдал чүгле хоорайларда чидиг болуп артпышаан. Кожууннарда садик оочурунуң талазы-биле бергээдээшкиннер чок. Көдээде чоннуң хоорайже хөйү-биле көжүп турары мындыг байдалды тургузарының база бир чылдаганы деп болур. Ниитизи-биле республикада школа назыны четпээннерниң албан черлериниң дугайында Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызының парлалга албаны #Тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш солуннарның редакциязынга мынчаар дыңнаткан.

Республикада школа назыны четпээн уруглар өөренир 211 организация ажылын чорудуп турар. Ынаар 25259 уруг хаара туттунган. Ооң иштинде 176 уруглар садынче 23393 уруг барып турар. «Школа – уруглар сады» — 35, ынаар 1866 уруг хаара туттунган. Школа – уруглар садында школага өөренир үези келген уруглар барып турар. Аңаа уругларны хүнде 2 шак ишти бирги классче киреринге белеткеп турар. А хууда уруглар садтарының ясли бөлүктеринде 175 уруг хаара туттунган. Уруглар садынче оочурда даңзылаткан уругларның саны 11996 кижи. Бир чылда 1400 хире кижи уруглар садын доозуп, бирги классче кирип турар. Оларның иштинде суд шиитпири-биле оочур чок олут алыр уруглар база кирип турар. Хоойлу езугаар судтуң шиитпиринден ойталап шыдавазы билдингир.
Сөөлгү чылдарда республика иштинге ажыглалче кирген уруглар садтарын көөр болза: 2018 чылда Кызылдың солагай талакы эриинде дачаларда 285 олуттуг уруглар сады ажыттынган. 2019 чылда немелде 630 олуттуг 21 ясли бөлүктери туттунган. 2020 чылда Кызыл хоорайга 200 биле 285 олуттуг 2 уруглар сады ажыттынган. Шагаан-Арыг хоорайда 280 олуттуг уруглар сады бо чылдың төнчүзүнде ажыглалче кирер.

, , , , , , , , , , , , ,
Предыдущая запись
УРУГЛАР КАЖАН ИЗИГ ЧЕМ-БИЛЕ ХАЛАСКА ЧЕМНЕНИП ЭГЕЛЭЭРИЛ?
Следующая запись
В Барун-Хемчикском районе проходит досрочное голосование
Меню