УРУГЛАР КАЖАН ИЗИГ ЧЕМ-БИЛЕ ХАЛАСКА ЧЕМНЕНИП ЭГЕЛЭЭРИЛ?

569

Чаа өөредилге чылындан эгелеп, эге класстар өөреникчилери халас чемненип эгелээр дээн болгай, ынчалза-даа өөреникчилер чемненмейн турарын социал четкилерде ада-иелер дүвүреп айтырып турар. #Тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш солуннарның корреспондентизи «Уруглар кажан изиг чем-биле халаска чемненип эгелээрил?» деп айтырыгны республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының ажылдакчыларындан ылавылаан. Ол талазы-биле Өөредилге яамызының парлалга албаны мынчаар дыңнаткан.
— Акшаландырыышкын Федералдыг бюджеттен көрдүнген богай. Бо хүннерде акшаландырыышкын болу берген. Ам кожууннарже, хоорайларжа шилчидери арткан. Анаа-ла халас чем эвес, кол кичээнгейни уругларның кадыкшылынга хора чок чемнер-биле чемгереринче угланган. Кадык чемге дүүшпес аъш-чем чагыдып алган школалар база бар болган. Бо хүннерде ону эдип, чаа чагыгны кылып турарлар. Аъш-чем кылырынга херек продуктуларны чагыдыпкан. Республикада шупту 197 школа уругларны чемгереринге белен. Херек дериг-херекселдерни садып, чемненир черлерни дерип кылып алганнар. Ырак дизе-ле, сентябрь айның төнчүзүнде уруглар халас чемненип эгелээр.
Акша болурун манап олурбайн, боттарының күжү-биле эге класс өөреникчилерин халас чемгере берген кожууннар бары өөрүнчүг. Оларга Чеди-Хөл, Бии-Хем, Каа-Хем кожууннары, Ак-Довурак хоорай хамааржыр.
Амгы аарыг үезин барымдаалап, чемгереринге таарымчалыг кылдыр класстарны ийи бөлүкке чаргаш, аралаштыр өөренир кылдыр хоорай школаларындан негээн. Бо хүннерде школа бүрүзү чемненир чурумун таарыштырып, белеткенип турар.

Чурукту Интернеттен алган.

, , , , , , , , , , , , , ,
Предыдущая запись
ЧИДИГ АЙТЫРЫГ: ШКОЛАЛАРДА ӨӨРЕДИЛГЕ НОМНАРЫ ЧЕТЧИР БЕ?
Следующая запись
Уруглар садынче оочур чылып турар бе?
Меню