Чаштарга Чаа чылда белек

Улуг-Хемниң Шагаан-Арыг хоорайда чаа уруглар садын ажыткан. Хоорайның чаштары байырлал соонда, чаа уруглар садынче барып эгелээр.
Ол анаа-ла садик эвес. Амгы үениң негелделеринге таарыштыр кылдынган «Бодаган» уругларның сайзырал төвүнге 14 бөлүк ажылдаар. Шагаан-арыгжыларга 85 чаа ажылчын олут немешкен болгаш, ынаар 280 уруглар баар аргалыг.
Ийи каът оран-савада күш-культура болгаш культура-массалыг хемчеглер залы, эмчи блогу, логопедтиң кабинеди, уруглар психологунуң кабинеди, удуур өрээлдер, ойнаар комнаталар болгаш аъш-чем кылыр чер аңгылаттынган.

«Ол ышкаш бо айда Бай-Тайга, Улуг-Хем, Эрзин кожууннарның уруглар садтарынга немей тудуг ажылдары эгелээн. 2022 чылдың бирги кварталында Кызыл хоорайга ийи уруглар сады ажыттынар, а чылдың төнчүзүнге чедир республикага ам-даа 5 уруглар садтары немежир» — деп, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бодунуң блогунда бижээн.

Мира КОНГУЛ-ООЛ ажылдаан.

Предыдущая запись
2021 чыл-биле байырлажыр үе
Следующая запись
Эртемден алышкылар – Али биле Ахмед Аль-Зубейди
Меню