Эртемден алышкылар – Али биле Ахмед Аль-Зубейди

Кара чажындан тура-ла, Али биле Ахмед Аль-Зубейди алышкылар эртем болгаш инновациялар сонуургаарлар. Аныяк эртемденнер — Али 19 харлыг, а Ахмед 16 харлыг. Олар Тыва уктуг, Кызыл хоорайның 1 ду­гаар школазынга өөренип, школаның хөй-ниити амыдыралының шупту хемчеглериниң идепкейжи киржикчилери турган. Ол ышкаш оларның баштайгы бичии чогаадыкчы салым-чаяаны шуут-ла школага илереттинип үнүп келген.
Алышкылар чүгле чогаадыкчылар эвес, олар иелээ дайынчы самбо талазы-биле спорт мастерлериниң кандидаттары. Ахмед бо чылын дайынчы самбо талазы-биле Россияның чемпиону болган база хостуг хүреш талазы-биле хөй удаа чемпиону. Али биле Ахмед 4 дыл билир: орус, француз, англи, араб.
Эгезинде Али биле Ахмед чогаадыкчы болур сорулга салбаан турган. Ынчалзажок, үш чыл бурунгаар олар амгы бар мобилдиг херекселдер, видеокамералар кезек четпестерлиг деп шиитпирлеп, ылаңгыя амгы үениң смартфоннары долгандыр делегейниң байдалының чуруун бүдүнү-биле дамчыдып шыдавас болуп турарын эскергеннер. Мобилдиг херекселдер ажыглап турар улус чүгле тода калбаа-биле алдынган кезектиң чуруктары-биле кызыгаарлаттынар болгаш алдынган кезектен дашкаар делегейни хайгаараар арга чок болуп турар. Ол ышкаш амгы үениң смартфоннары болгаш видеокамералары боттуг болуушкун черинге шынарлыг кылдыр дамчытпас, тодаргайлаарга, мобилдиг херекселдер ажыглап турар улус делегейни смартфон дузазы-биле чаңгыс тала-биле хайгаараар, а ол дээрге кижиниң мээзинге болгаш каракка көстүрү чайгаар таарымча чок.
Кол чүүл болза, амгы смартфоннар, ону ажыглап турар улустуң бижидилге үезинде баштың база мага-боттуң чайгаар шимчээшкиннерин, долгандыр хайгааралды, чуруктарның бараанын дамчыдарда, таарымчалыг байдалды тургузар арга чок.
Мобилдиг херексел дузазы-биле делегейниң чуруун бүрүнү-биле хаара тудуптар дизе, шуут чаа шиитпир үндүрер деп түңнелге алышкылар келген. Шак ол шиитпирге үш кезектен (корпустан) тургустунган, бот-боттарының аразында сый тудар, дүрер механизмниг, болуушкун черинге долузу-биле долгандыр, дескиндир аптар шынарлыг 3 даштыкы болгаш мурнунда 3 камералыг 360 деп мобилдиг херексел үнүп келген.
Али биле Ахмед шак ол бодалын патентилеп алырын шиитпирлээн. Ооң соонда, ийи чыл эрткенде, олар чогаадыкчылар апарганнар. Боттарының патентилеп алган бодалының практиктиг боттанылгазын олар Тывага «Волюметрик Технолоджи ИМПАЙЕР» КХН-ниң бир дугаар технологтуг компаниязынга бүрүткедип алган. Амгы үеде компанияда хөй санныг патентилер болгаш патентилээн херекселдер бар.
Ийи алышкының планында чаа херекселдерниң прототиптерин чогааткаш, бүгү делегей ареназынче үнери. Олар Тывага аныяк салгалды эртем-шинчилел хүрээлелинче хаара тудары-биле, эртем-шинчилел ажылдарын электроника болгаш техника адырларынче киирери-биле, эртем база техниканы нептередири-биле технологтуг төптү ажыдар планныг.

Предыдущая запись
 Чаштарга Чаа чылда белек
Следующая запись
Руслан Очур – «Часпас адыгжы» аттың эдилекчизи
Меню