АНЫЯКТАР МАСЛЕНИЦА ДУГАЙЫНДА

Март айның 8-тен 14-ке чедир республиканың янзы-бүрү булуңнарында Масленицаны байырлап эгелээн. Бир талазында бистиң кадыг-дошкун соок кыжывысты үдээринге чогумчалыг байырлал чадавас. Ооң-биле чергелештир кижилер бот-боттарынче аалдажып, чижээлээрге, бии-хемчилерниң Сүт-Хөл кожуунче аалдааны ышкаш, чоннуң хөглээшкиннери болуп, чаагай аъш-чемни делгеп салыр.
Өске талазында Масленица – христиан чоннарның Улуг постуга белеткенир неделязы. Ынчан эъттиг чемнерни шуут чивес. Республиканың үндезин чону ындыг сагыгларны кылбайн турар-даа болза, кады-кожа чурттап чоруур чоннуң байырлалын демдеглээри чаңчылчаан.
«ТА»-ның штаттан дашкаар корреспондентизи Алена НАН-ХОО Масленица байырлалының дугайында аныяктардан айтырган.
Станислав Оюн, ТР-ниң ДХ-ның аныяк депутады: — Масленица байырлалын студент чылдарымда-ла сонуургаар турган мен. Өске хоорайларга-даа көрүп чоруурга, бистиң республикавыста-даа Масленица – кышты үдээр байырлал болгай. Чоннуң ужурлары база анаа эвес, кышты үдээн соонда, частың баштайгы хүннээректиг хүннери кээп, чылып эгелээрин билир бис. Ол, ылаңгыя бистиң соок кыжывыска, база бир кол чүүл деп болур. А аңгы-аңгы язы-сөөк чоннар шупту хөглеп, аъш-чемниг байырлаарында багай чүве чок деп бодаар мен.
Эртине Куулар, Россияның школачылар шимчээшкининиң Тывада координатору: — Бистиң интернационалчы республикавыска шупту чоннарның байырлалдарын демдеглээри чаңчыл апар чыдар. Чогум масленица байырлалын черле эрттирип турганын бичии тургаш-ла, эки сактыр-дыр мен. Арат шөлүнге чаагай аъш-чемнерни делгеп, блиныларны салгылаптар болгай. А ооң база бир кезээ – чагы кырынче үнүп, оон белекти адырып алыры. Масленицаны өрттедипкен соонда, езулуг час дүжүп, чылып эгелээринге канчап өөрүвес боор.
Артыш Монгуш, «Тывада буянныг чүректер» аныяктарның хөй-ниити шимчээшкининиң даргазы: — Бистиң эки турачыларывыс янзы-бүрү хемчеглерден черле чыда калбас. Хоорайда улуг назылыг кырган-аваларга бажың-балгадын аштаарынга дузалажып турар. А Масленица байырлалының хүннеринде ол база кол чүүл. Ону байырлап турар хамаатыларывыс баш удур бажың-балгадын аштаар, Улуг постуга белеткенир. Ынчангаш бис база бо байырлалдан чыда калбайн, шупту хемчеглеринге киржип турарывыска өөрүүр бис.
Самир Аспан-оол, Студентилер эвилелиниң, «Аныяк гвардия» хөй-ниити организациязының даргазы: — Масленица – кайгамчыктыг солун неделя деп бодаар мен. Кижи бүрүзү аңаа кандыг хевирлиг киржирин боду шилип алыры чугаажок. Ынчалза-даа аъш-чемни элбекшилдии-биле делгеп, төрелдери, эш-өөрү-биле ужуражыры кымга-даа хора чедирбес деп бодаар мен.
Аюш Ондар, 9-ку классчы: — Масленица байырлалы орус чоннуң хүндүлээчел, экииргек талазын көргүзүп турар деп бодаар мен. Хөглеп, байырлап, аштанып-чемненип турда, кижилерниң аразынга эп-найырал быжыгар.
Чуруктарны Интернеттен алган.
Нравится

Комментировать
Поделиться
Предыдущая запись
Конкурс «Наследие выдающихся предпринимателей России»
Следующая запись
Трудоустройство выпускников IT-специальностей – теперь на особом контроле
Меню