Ол кажан-даа бир дугаар черге турар ужурлуг

Мээң авам дыка чараш, ол меңээ ынак. Бичии кончуттунза-даа, мени үнелээр. Авамга хеп чуурда, үргүлчү дузалажыр мен. Байырлалдар үезинде авамга чурук чуруп берип болур. Чамдыкта боттарывыстың чуруувусту бергилээр мен. Оон ыңай авам-биле кады кандыг-бир кафеге баргаш, чаагай чемнер чииринге ынак бис.
Ава дээрге бүдүн өртемчейде эң-не үнелиг кижи. Ол кажан-даа бир дугаар черге турар ужурлуг. Аваны чырык хүнге деңнээр. Мээң авамны Шеңне Ажы дээр. Ол мээң эң-не чоок, үнелиг кижим. Мен чогум ийи авалыг мен. Ийи дугаар авам дээрге Клара Чолдуевна Ажы. Ол — мээң авамның авазы-дыр.

Ай-Даш СААЯ,
9 «а» класстың өөреникчизи.
Кызыл хоорай.

#авалархүнүнге

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Чурукту Интернеттен алган

Предыдущая запись
Форум будет продолжать жить
Следующая запись
Улуг-Хемниң уйгу чок, эрес аныяктары
Меню