Аныяктар байырлалы уламчылап турар

Бөгүн Кызыл хоорайның Аныяктар сесерлиинге Аныяктар хүнүнге тураскааттынган хемчеглер уламчылаан. Аңаа янзы-бүрү шөлчүгештер ажылдаан. Бо үеде «Тываның аныяктары» солуннуң корреспондентилери байырлалдың киржикчилери-биле ужуражып чугаалашкан.

Кадыкшыл шөлү

Ук шөлчүгешке Республиканың СПИД болгаш халдавырлыг аарыгларга удур демисел чорудар төаүнүң специалистери тайылбыр ажылын чоруткан.

«ВИЧ-инфекция дээрге эмнеттинмес халдавырлыг аарыг, мага-боттуң кадык камгалал системазын үрээр вирус болур. СПИД дээрге ол аарыгның төнчү чадазы-дыр, аарыг чыпшынган соонда, 10-12 чыл эрткенде, илереп болур. Бир эвес ВИЧ-инфекциялыг кижи дамырдан ханын дужаап, аарыгның тестизин эртпейн, чогуур үезинде эмнээшкинни эгелевес болза, аарыг дораан СПИД чадазынга чедирер. Аныяк кижиниң сагыш-сеткилин дүвүредип чоруур айтырыглар бар болза, 8 394 356 33 68 азы 6-25-61 дугаарлыг телефоннарже долгааш, психологтуг дузаны ап болур» — деп, төптүң ажылдакчылары чугаалаан.

Оон аңгыда кадыкшыл шөлчүгежинге хоорайжылар МРТ, флюорографию,ВИЧ анализин халаска эртип ап турган.
Эмчи дузазын алган аныяктар шак мындыг хемчеглерниң ажыктыын демдеглээннер. Акцияларның ачызында чурттакчылар кадыкшылын хынадып алыр аргалыг болуп, профилактиктиг медээлерни билип ап турган.

«Россияда ажыл» төвү ажылга кирип алырынга дузалаар

Аныяктар сесерлиинге хостуг ажылчын олуттар делгелгези эрткен. Хоорайның янзы-бүрү организациялары чурттакчыларга хостуг ажылчын олуттарны сүмелеп турган. Аңаа Лунсин, Кызылгортранс, Россети, Кызыл хоорайның мэриязы болгаш оон-даа өске организациялар киришкен.

«Мен Кызылда чурттап турар мен. Эрткен чылын ортумак өөредилге черин доостум. Кыштадыр түр ажылга ажылдааш, ам доктаамал ажыл тыптып кээр ирги бе дээш, делгелгени сонуургап келдим. Чогум ажылдар бар-дыр. Эң ылаңгыя повар-кондитер мергежилди хөйү-биле чарлап турар чүве-дир» — деп, хоорайның аныяк чурттакчызы Айлана чугаалаан.

Чараштаарынга мастер-класс эрткен

Аныяктар сесерлиинге янзы-бүрү мастер-класстар эрткенин ам база сагындыраал. Ынчалза-даа эң-не хөй көрүкчүлерни болгаш аалчыларны чараштаарының мастер-клазы хаара туткан. Аңаа аныяк визажистер күзелдиг кыстарга чараш болурунуң чажыттарын көргүзүп турган.

«Амгы үеде амыдырал-чуртталга кезээде чай чок, улус далажып чоруур апарган. Ооң кадында хөй ажы-төлдүг авалар база хөй. Ажы-төл чаш турда, кандыг боор ийик, аныяк авалар болганчок бодунче сагыш салыр үези чок болур. Ынчангаш кандыг-даа таварылгада бодун алдынары чугула дээрзин акцияларга киржип келген санымда чугаалаар-дыр мен. Ынчангаш аныяк авалар база улуг-даа улус боттарыңарны өөртүп, чараштанып чорууруңарны күзээр-дир мен» — деп, Кызылда билдингир визажист чугаалаан.

«Опора России» организация аныяктарга дузалаар

База бир чаа шөлчүгеш. Мында бүгү-россияжи хөй-ниити организациязының төлээлери келген. Олар биче болгаш ортумак сайгарлыкчыларга дузалаар. 18 хар четкен аныяк кижи бодунуң бизнезин ажыдып алыры-биле арга-сүмени ап болур. «Опора России» хөй-ниити организациязының төлээлери ооң эки-багай талаларын чугаалап берип турган. Кызылчылар солун тайылбырны алган.

«Бис кады бис» акция

«Бис кады бис» акцияның кежигүннери ЛУР болгаш ДУР-нуң чаштарынга эртем, уран-чечен чогаал номнарын чыып турган. Ук республикаларның бичии чаштарынга номнарны күзелдиг кижи бүрүзү эккеп берип болур.
Номнарны дараазында адреске эккээр: ТР-ниң Дээди Хуралының 103 дугаарлыг кабинеди.

Кызыл хоорайга, черле ниитизи-биле бүдүн республикага, Аныяктар хүнү диңмиттиг, айыраң-каас, өөрүшкү-маңнайлыг эрткен. Ооң иштинде ажыктыг хемчеглер эвээш эвес. Аныяктар хүнүн чүгле албан черлери эвес, а янзы-бүрү чылдарның доозукчулары демдеглеп, спартакиадаларны төрээн черлеринге эрттиргилээн.

База катап Аныяктар хүнү-биле!

Мира КОНГУЛ-ООЛ,
Олчей СЕРЕН чуруктарны тырттырган.

Предыдущая запись
В Туве начала работу выездная комиссия военных ВУЗов  Министерства обороны Российской Федерации
Следующая запись
РЧ: эки турачының демдеглелинден
Меню