Барыын-Хемчикте сиген кезилдези эгелээн

Барыын-Хемчик кожуунда 432 га черде сигенни кескен, ооң 401 га черин бөлген, 596 тонна сигенни белеткээн. Сиген кезилдезинче хууда дузалал ажыл-агыйлыг чурттакчылар, фермерлер, көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелери болгаш «Алдын-Булак» МУБ кирген. Август 10-дан эгелээш чон мал чемин кышка белеткээр ажылче бүрүнү-биле кирерин кожууннуң чагыргазы дыңнаткан.

Амгы үеде сиген кезер 18 трактор, бөлер дериг-херекселдиг 10 трактор база 54 хол-биле кезер ажылчын хаара туттунган.

Кожууннуң девискээринде сигенниң үнгени ортумак. Бир гектар черден
16 цн дүжүттү ап болурун Барыын-Хемчиктиң удуртулгазы баш удур санаан.

#сиген_кезилдези

Чурукту социал четкилерден алган.

#көдээ_ажыл_агый

Предыдущая запись
Ыраккы Каа-Хемде арагага удур профилактиктиг хемчеглерни чорудуп турар
Следующая запись
Өвүрде «Сорунза» губернатор төлевилели
Меню