«Профессионалитет» ажылын эгелээн

Россияда ортумак профессионал өөредилге албан черлеринде «Профессионалитет» дээр чаа программа ажылын эгелээн. Программа ортумак профессио­нал өөредилгениң системазын чаартырынга дузалыг. Ол кол бүдүрүлгелерге бедик мергежилдиг специалистерни белеткээринге дузалаар.

«Профессионалитет» деп федералдыг төлевилел Россия Федерациязының 2030 чылга чедир социал-экономиктиг хөг­жүлдениң бот-идепкейиниң бирээзи. Ооң кол угланыышкыны – херек кырында экономика адырын организастаары болгаш колледжтерниң каттыжыышкыннарын көргүзүп турар өөредилге-бүдүрүлге төптерин (адырларын) тургузар. Төлевилел чурттуң регионнарының хөй кезиинде боттандырып турар болгаш, 900 колледжти хаара туткан — 2024 чылдың төнчүзүнде олар ортумак бөлүктүң 150 муң мергежилдиг специалистерин доостурар. Компаниялар идепкейи-биле төлевилелдиң ажылынче кирген: өөредилге программаларын тургузуп, материал-техниктиг баазаларны чаартып турар.

2023 чылдың сентябрь 1-ден эгелеп, Тываның агроүлетпүр техникумунуң баазазында «Профессионалитет» деп федералдыг төлевилел эгелээн дээрзин сагындыраалыңар.
Тываның Өөредилге яамызынга «Профессионалдар» («Профессионалы») мергежил уран аргазының талазы-биле Бүгү Россияның чемпионат шимчээшкининиң регионалдыг чадазының Оргкомитединиң хуралынга «Профессионалдар-2024» чемпионаттың эрттирер хүннерин тодараткан. Аңаа чемпионаттың эрттирер хүннерин, шөлчүгештерин болгаш угланыышкыннарын (компетенции) тодараткан.
Оргкомитеттиң шиитпири езугаар бо чылын чемпионаттың регионалдыг чадазы март 18-тен 23-ке чедир болуп эртер. Ол ышкаш 3 чаа угланыышкынны киирген – Тываның агроүлетпүр техникумунуң баазазынга эът болбаазырадыры-биле, уругларга болгаш улуг улуска немелде өөредилге, күш-культура, спорт база фитнес – оларны Тываның күрүне университединиң Кызылдың башкы колледжизинге эрттирер.

Ынчап кээрге, чемпионат 30 компетенцияга, ооң иштинде студентилер аразынга 25 компетенция (кол категория), школачылар (14-16 харлыг юниорлар) аразынга 5 компетенция. Ооң мурнунда оргкомитет компетенцияларны бадылаан турганын сагындыраалыңар.
Чемпионаттың иштинде шөлчүгештерге школачыларга профугланыышкынныг экскурсияларны болгаш чемпионаттың ажыл-херектиг программаларын организастаар.
Валерия САИН

«Тыванын аныяктары» солуннуң февраль айда үндүрүлгезинден.

Предыдущая запись
Как правильно принять квартиру от застройщика?
Следующая запись
От Сочи до Владивостока: студенты Тувы призвали своих земляков сходить на выборы президента РФ
Меню