Баштайгылар сайзырап, чаарттынып, быжыгып турар

Москва хоорайга Баштайгыларның II съездизи болуп эрткен. Ооң ажыл-чорудулгазынга чурттуң аңгы-аңгы булуңнарындан 7 муң хире аныяк кижилер киришкен.

Тываның делегациязынче регионалдыг салбырның даргазы Эртине Куулар, Тываның даг-техниктиг техникумунуң башкызы Анай Минчи, Баштайгыларның ада-иелер каттыжыышкынының төлээзи Долаана Дамдын, Тываның политехниктиг техникумунуң студентизи Чайынды Мартый-­оол, школачылар Айза Хомушку, Идегел Минчей, Иван Кукарин, Менги Куулар кирген. Аныяктар бүгү талалыг программаны сонуургаан.
Чурттуң Презиндентизи Владимир Путин II съездиниң байырлыг хаашкынынга киришкеш, Баштайгыларның чедиишкиннерин демдеглээн. «Баштайгыларда ниитизи-биле 5 сая кижи четкен. А силерниң организастап турар хемчеглериңерниң киржикчилери 7 сая чедип турар. Ол дээрге кайгамчыктыг чараш ажыл-херектер-дир: Чаңгыс дем-каттыжылга хүнүн таварыштыр 2 сая ыяштарны олуртканы, мурнуку одуругда дайынчыларывыска 3 сая чагааларны бижээни, Донбасста чажыттарыңарже 400 муң ажыг номнарны чыггаш, чорудуп бергениңер. Бо бүгү шупту — көскү түңнелдерлиг ажыл-херектер-дир. Келир үеде-даа оон-даа хөйнү кылыптарыңар чугаажок» — деп, Президент чугаалаан.

Съездиниң бүдүрүкчүлүг ажыл-чорудулгазының соонда Баштайгылар түңнелдерни үндүрүп, санал-бодалдары-биле солчуп, оларны амыдыралга боттандырарлар. Тываның Баштайгыларының лидери Эртине Куулар «Движение Первых» уругларның болгаш аныяктарның хөй-ниити организациязының ажыл-ижинде чаартылгалар дугайында таныштырган.

«Баштайгыларның II съездизи кайгамчыктыг солун болуушкун дээрзи билдингир. Ооң байырлыг ажыдыышкыны уттундурбас, идегел болгаш күчү-күш сиңген байырлал болду. Съезд амгы үениң аянынга дүүштүр каастаттынган кайгамчык чараш залга болуп эрткен. Бүгү байдал чаартылганы, чаа-чаа чүүлдерни илередип турар. Аңаа аңгы-аңгы мергежилдиг, янзы-бүрү назы-харлыг чурттуң чүк бүрү регионнарының төлээлери чыглып кээп, чугула айтырыгларны сайгарып, стратегтиг хөгжүлдени ажылдап кылып, арга-дуржулгазын солуп турган. Байырлыг ажыдыышкынның албан-езу кезээ төнерге, мастер-класстар, таныштырылгалар болгаш экскурсияларга кириштивис.
Кижи бүрүзү бот-боттарының аразында чугаалажып, арга-сүмезин солчуп турарын көөрге, магаданчыг. Бис чогаадыкчы болгаш дем-каттыжылганың байдалын тургускан бис. Аңаа кижи бүрүзү бодунуң үлүг-хуузун киирип, санал-бодалын илередир аргалыг.
Бо чугула болуушкуннуң киржикчи бүрүзүнге четтиргеним илередир-дир мен. Ам-даа бурунгаар шимчээр, чурттуң тергиин келир үези дээш чүткүүр бис. Ынчангаш катчып алгаш, бодалдарывысты амыдыралга боттандырар дээш, кады ажылдаалыңар! Соруктуг. Сонуургалдыг. Хей-аъттыг. Баштайгыларның II сезону ажыттынган» — деп, ол чугаалаан.

«Съездиниң байырлыг ажыдыышкынын аажок сонуургадым. Хемчегниң башкарык­чылары Стас Море, Алина Буслова-биле чергелештир кылымал угаан база турду. «Россия» делгелге-шуулганда «Баштайгылар Россияда – арга-шинектер чуртунда» павильонну сонуургадым. Бо шупту өөредиглиг болгаш солун. Оон аңгыда «Медиа коммуникации» угланыышкынныг дискуссияның ажылынга кириштивис. Федералдыг журналистер кол чүүлдерни таныштырбышаан, бистиң айтырыгларывыска харыылап турду» — деп, Идегел Минчей таныштырган.

«Байырлыг хемчегден аажок өөрүшкү-маңнайлыг болгаш сагыш-сеткиливис чүгленген. Мен мындыг улуг масштабтыг төлевилелдиң бичии кезекчигежи болганымга өөрүп тур мен. Ынчангаш Баштайгыларның регионалдыг съездизинге мени башкы-дагдыныкчы кылдыр шилип алганы дээш четтиргеним илереттим.
Меңээ, аныяк башкыга, улаштыр ажылдаарынга кедергей улуг идиг-дир. Көдээниң аныяк специалистеринге боттарын көргүзер арганы берип турары дээш четтирдим» — деп, Тываның база бир төлээзи Анай Минчи социал четкилерде бижээн.
Алена НАН-ХОО
Чурук Интернеттен

#тыванын_аныяктары солуннуң февраль айда үндүрүлгезинден.

Предыдущая запись
Эрги хонаштар
Следующая запись
Помощь в очищении храма «Цеченлинг»: активисты Движения «Добрые Сердца Тувы»
Меню