Онкологтуг аарыгларны эвээжедип болур

✅ Тываның онкология диспансериниң кол эмчизи Омак Ондар эмиг рагы аарыгның хөлү эрткенде, эмчиден дуза дилеп кээр херээжен чоннуң көргүзүглери эвээжевейн турарын дүвүрел-биле дыңнаткан. Бо чылдың 9 айында 59 эмиг рагындан аараан улусту илереткен, оларның 33-жү эге чадазында, 19 таварылгада 3-кү чадада база 7 таварылгада эмин эрттир хөлү эрткен кылдыр санаттынган.
«Аарыгны эртежик илередири-биле көргүзүглер чая базып турарын чедип алган бис. Ынчалза-даа херээжен чоннуң кадыын камгалаары болгаш оларның келир үеде кадык амыдыралынга ол долу эвес. Херээжен кижилерниң боттарының талазындан база удур базымнар херек» — деп, Омак Ондар демдеглээн.

Рак аарыын эрте илередир дизе, 40 хар соонда маммографтыг шинчилгени 2 чыл иштинде 1 катап эртери чугула. 40 хардан аныяк херээженнер УЗИ шинчилгезин эртер. Кыс кижи бүрүзү участогунуң аайы-биле гинекологунга хыналданы доктаамал чорудар. Бо үе дургузунда уруг савазынга рак аарыы 55 таварылгада илереттинген. Ооң 40-и эге чадазында, 15-и хөлү эрте берген болган.
Рак аарыының тыптырын шуут чайладыры болдунмас. Ынчалза-даа онкологтуг аарыгның тыптып кээрин кадык амыдыралды сагып тургаш, эвээжедип болур. Ол дээрге шын чемненилге болгаш күш-культураны кылыры. Ооң-биле чергелештир онкологтуг аарыгны эге чадазында илередип-тывары база профилактикага хамааржыр. Ынчангаш херээжен чон шинчилгени удаа-дараа эрип турары күзенчиг.

Чурукту Интернеттен алган.
#онкологтугаарыгларгаудур #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
 Кан-оол Даваа: «Призываю всех быть ответственными к своему здоровью и пройти полный курс вакцинации»
Следующая запись
Безопасный туризм: в скором времени в России разработают национальные стандарты
Меню