Тывада коронавирус аарыы чавырлып эгелээн

Бөгүн Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыгның удуртуп эрттиргени чазактың аппарат хуралынга республиканың девискээринде коронавирус аарыының байдалын сайгарып чугаалашкан.
Бо айтырыг талазы-биле кол санитар эмчи Людмила Салчак мынчаар илеткээн: — Республиканың девискээринде коронавирус аарыының нептереп тараары бичии-ле эвээжээн – 9%. Эрткен неделя дургузунда ниитизи-биле 901 аарыг кижи илереттинген. Бистиң республикавыс 40,2 көргүзүглүг болуп, Россия иштинде 3-кү черде турар. Июль айның дургузунда Тывага 4999 кижи аараан. Ол дээрге эрткен чылын бүгү делегейге аарыгның ийиги чалгыының үези-биле деңнээрге, 1,5 катап хөй. Ниитизи-биле республикада аарыг чавырлып турза-даа, чамдык кожууннарда хамчык нептеревишаан. Ол дээрге Чөөн-Хемчик, Барыын-Хемчик, Ак-Довурак хоорай, Бай-Тайга, Тес-Хем, Эрзин, Тожу, Сүт-Хөл кожууннар болур.
Оон аңгыда кол санитар эмчи ук кожууннарда чурттакчы чонну аңгылааары-биле хемчеглер кошкак болуп, тодаргай профилактиктиг ажылдар чоруттунмайн турарын демдеглээн. Чаа өөредилге чылы чоокшулап кел чыдары-биле, 16 база 17 дугаар лицейлерни хостааш, өөредилгеге белеткээрин саналдаан. Ук школаларга долу санитарлыг дезинфекцияны чорудуп, айыыл чок өөредилгени хандырары чугула.

#стопкоронавирус #аппаратхуралы #чазак #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Шеңне Дуганчы
Следующая запись
Хем-сугну кайы-хамаанчок кежеринче семээн херээ чок!
Меню