Олут орбас аныяктар…

Эртине Куулар, Аныяктар херээниң талазы-биле агентилелдиң даргазы: — Аныяктар херээниң талазы-биле агентилелдиң ажыл-чорудулгазы хөй талалыг. Ол ниитизи-биле алырга, делгем билиишкин болуп турар. Аңаа школачылар, студентилер, аныяк специалистер болгаш аныяк өг-бүлелер-биле ажыл кирип турар. Бо угланыышкыннар аайы-биле янзы-бүрү мөөрейлерни, грантыларны чарлап турар. Чижээлээрге, Россияның школачылар шимчээшкини бистиң республикавыста аажок сайзыраан, Кызылдың, Туранның школалары Россия чергелиг грантыларга киришкеш, тиилекчи бооп турган. Сөөлгү чылдарда черле аныяк кижилер сайзыралче чүткүлдүг, идепкейжи апарганын эскерип болур. Ындыг аныяктарывыс кожуун-суму бүрүзүнде бар.

Чеже-даа үе берге болза, республиканың аңгы-аңгы булуңнарында идепкейлиг аныяктар ковид хамчыының үезинде улуг назылыг ларга дузалажып, эки турачы ажыл-чорудулгадан чыда калбаан. #Мывместе акцияга-даа, черле аныяктар ортузунда идепкейжилерге күрүне чергелиг шаңналдарны тывыскан. Оларның аразында Айдың Шивидек, Айдың Монгуш, Таңды кожуундан Белек Норбу дээш оондаа өскелер бар.

Белек Норбу – Таңдыда аныяктар хе рээниң талазы-биле специалист.

Ооң дугайында кысказы-биле таныштыраалы. Белек Норбу 2009 чылда Н.Ф. Катанов аттыг Хакас күрүне университединге үндүрүг болгаш үндүрүг онаар талазы-биле мергежилди чедип алган. Күш-ажылчы базымын Тываның Үндүрүг инспекциязындан эгелээн. Ажыл-амыдыралының аайы-биле Таңды кожуунче көжүп, аңаа кожуун чагыргазынга экономист кылдыр ажылдап кирген. Оон чоорту аныяктар политиказының талазы-биле консультант ажылче шилчээн.

Өг-бүлези
Б. Норбунуң ада-иези Ольга, Тараачы Хомушкулар Бай-Тайга кожуун чурттуг. Ам хүндүлүг дыштанылгада. Уругларының уругларының аразында аас-кежиктиг кырган-ава, кырган-ача. Белек 2 оолдуг, өөнүң ээзи Херел Норбу шагдаа шугумунда ажылдап чоруур. Хостуг үезинде Ол хостуг үезинде амданныг аъш-чем белеткээринге база аян-чорук кылырынга ынак.

Чуртталгазында кол чүүлдер
«Мээң чуртталгамда эң-не кол чүүлдер: өг-бүлем, оолдарым, чоок кижилерим болгаш ада-ием. Ынчангаш пандемия үезинде боттарыңарны камнап, чаныңарда кижилерге дузалажып чоруңар» — деп, ол демдеглээн.

Шаңнал-макталдары
2020 чылда Ниити-россияның #Мывместе акциязынга ак сеткилдии-биле үлүг-хуузун кииргени дээш Россияның Президентизиниң тураскаалдыг медалы база Грамота-биле шаңнаткан. Бо чылын аныяктар херээнге киирген үлүг-хуузу база чедиишкинниг ажылы болгаш аныяктарның хамааты идепкейин хевирлээринге ужур-дузазы дээш Аныяктар херээниң талазы-биле федералдыг агентилелдиң Өөрүп четтириишкин бижиинге төлептиг болган.

Алена НАН-ХОО.
#молодежь #агентствоподеламмолодежи #танды #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Алды ажы-төлдүг үлегерлиг аныяк ада-ие
Следующая запись
«Ыраажы малчын» мөөрейниң түңнел кезээ
Меню