Аныяк дизайнер

✅ Даржаана Даржаевна Чооду Тес-Хем кожууннуң Самагалдай сумузунга 1989 чылда төрүттүнген. Самагалдайның дугаары 1 школазынга 9-ку классты доозуп, улаштыр Кызылдың А. Б. Чыргал-оол аттыг уран-чүүл колледжизиниң библиотека салбырынче өөренип кирген. Ийиги курстан, ол дээрге 2006 чылдан 2018 чылга чедир, культура шугумунга ажылдаан.

— «Тываның аныяктары» солуннуң номчукчуларынга бодуңарны таныштырып көөр силер бе?
— Ада-иемниң улуг уруу мен. Менден бичиизи, азырап алган дуңмавыс бар. Ооң адын Иларик дээр. Ол ам өг-бүлези-биле Благовещенск хоорайда чурттап турарлар. Илариктен бичиизи Денис Хакас республикада амыдырап-чурттап чоруур. Хеймер кыс дуңмам Дана 8-ки класста өөренип турар. Чажындан-на танцы-самга ынак, кожууннуң «Эзир-Кара» танцы ансамблиниң солизи. Чаа-ла 8-ки классчы-даа бол, Россияның шупту хоорайларын кезип, янзы-бүрү мөөрейлерниң тергиин киржикчизи болган. Эштери-биле янзы-бүрү мөөрейлерниң дээди шаңналдарының эдилекчилери. Дуңмаларымга дыка чоргаарланыр мен.
Культура шугумунга көвей чылдарда ажылдаан мен. Ажылым-биле чергелештир Бурятияның культура академиязының менеджмент талазын доозуп алдым. 3 ожук дажы дег, чаптанчыг, эрес-омак оолдарлыг мен. Улуувус Начын-Доржу 6-гы класста өөренип турар, ортунувус Сайын-Белек бо чылын 1-ги классче кирип, «Үжүглел» номун бир-ле дугаар холунга туткан, хеймеривис Санчыр чаа-ла 1 харлыг. Оолдарым төрүттүнген хүннери бир тускай. Апрель 12 – Космонавтылар хүнү, сентябрь 4 — Россия-биле Тываның каттышканындан 100 чыл ою байырлап эрттирген хүнү база август 22 — Россия Федерациязының тугунуң хүнү.
Оолдарымны келир үеде Тываның база бир төлептиг эр кижилери кылдыр өөредип, кижизидилге ажылынче хөй үени киирип турар мен. Эскерип чоруурга, аныяк-даа, улуг-даа ада-иелер уругларынче эвээш үенип чарып турар. Ол шын эвес деп санаар мен. Чеже-даа чайы чок болза, ажы-төл-биле ажык чугаалажып, сүмележип, дыштанып турар болза эки.
— Шын. Амгы үеде чүнү кылып, кайда ажылдап турар силер, Даржаана?
— «Социал керээ» программазының киржикчизи болуп, бо 2021 чылдың май айда ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы-биле керээни чарган мен. Хууда сайгарлыкчы кылдыр ажылдап эгелээринге дуза кылдыр 250 000 акшаны күрүнеден деткимче кылдыр алдым. Ооң-биле үлетпүр даараныр машиналарны садып алгаш, ажылымны эки эгелээн мен. Дораан июнь айда республиканың дизайнерлериниң аразынга «Fashion Market» мөөрейинге кириштим. Аңаа бодумнуң чогаадып алган амгы үениң тыва спортчу хептерин үндүрүп, көргүскен мен. Коллекциямның ады «Step forward» очулдурарга, «Бурунгаар базым» дээн. Тываның 20 ажыг шыырак аныяк дизайнерлериниң аразынга болуп эрткен мөөрейге бир-ле дугаар киржип, 7 шаңналдыг черлериниң аразынче кирген мен. «Жюри кежигүнүнүң тускай үнелели» деп атка төлептиг болдум. Ол меңээ дыка улуг чедиишкин.
Ындыг улуг базымны кылып, бурунгаар шимчениринге хеймер оглумнуң төрүттүнүп келгени меңээ күштү киирген. Авам, ачам — ус-шевер улус. Оларны дөзээним ол боор деп бодаар мен.
Амгы үеде кожууннуң, суурнуң төп черинге чаа ательени ажыдарынга белеткенип турар мен. Ында иштики ажылдар арткан, удавас ажыглалче кирер. Бодумнуң күзелим-биле чараштыр кылып, дерип алыр мен.
Бо хонуктарда улустарның чагыгларын кылып, тускай бижиктерлиг хептерни даарап, үндүрүп турар мен. Аттарлыг, тускай документилер хавы болгаш блокноттарны кылыр күзелдиг мен. Удавас күзелим бүдеринге идегелим улуг. «Даңгына 2021» мөөрейниң киржикчилериниң ниити үнер көрүлдезинге тыва хептерни даарап эгеледим.
— Дыка-ла солун-дур. Сайгарлыкчы ажылды чаа эгелеп турар дизайнер кыс Даржаанага өскелерге дөмейлешпес, ылгалдыг, бодунуң тускай аяны-биле ажылдаарын база чедиишкиннерни күзедивис!

Алдынай СААЯ

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Лучшая команда мира по Dota 2
Следующая запись
 Чурттакчы чоннуң чизези-2021
Меню