Тывада «Элээр суур-2022» республика конкурузу чарлаттынган

Тываның суурлары «республиканың эң элээр сууру» ат дээш шылгажыр. Регионнуң чазаа “Элээр суур -2022” конкурстуң эгелээнин чарлаан.
Тываның чурттакчылыг көдээ суурларында арага аймаан ижерин эвээжедиринче чонну кыйгырып, эзирик байдалдыг кем-херек үүлгедиишкиннериниң санын эвээжедир сорулга-биле конкурсту эрттирип турарын, чазактың доктаалында айыткан.
Конкурс хемчеглеринде көдээниң чоннуң хөй-ниити ажылдарынга идепкейин көдүрүп, сумуда тус чер бот-башкарылгазының органнары-биле кады ажылдажылгазын күштелдирери көрдүнген. Оон аңгыда организаторлар, арага аймаан ижерин эвээжедиринче угланган ажылдың ачызында “эзирик” кем-херектер санын эвээжеткен муниципалдыг черлерниң эки арга-дуржулгаларын илередип, ону нептередир сорулганы мурнунда салган.
Конкурс дөрт чадага эртер. Бир дугаарында – суурлар “элээр девискээр” деп боттарын чарлаар: чон чыыжының шиитпиринге даянып, кожуун чагыргазының деңнелинге ооң дугайында шиитпирни үндүрер. Конкурустуң сорулгазын боттандырган хемчеглер планын бадылаар. Ийиги чадада –конкурска киржир чагыгларны киирери. Чагыгларны сентябрь 7-ге чедир ТР-ниң Баштыңының Администрациязы-ТР-ниң Чазааның Аппарадының регион айыыл чок чоруунуң департаментизинче киирер. Эң харыысалгалыг болгаш үргүлчүлелдиг үшкү чадазы – конкурстуң бодун эрттирери. Дөрт дугаарында – түңнелдерни үндүрери.
Конкурс чорудуу-биле кылдынган ажылдарның түңнелдерин 2023 чылдың январьда сайгарар.
Суурда кем-херектерниң ниити санының кызырылганының база арага аймаан ажыглаанының көргүзүү, эки турачы ажылдарже хаара туттунган кижилерниң саны, грант деткимчези алган аныяктар төлевилелдери, элээр болгаш кадык амыдыралды суртаалдаан культурлуг болгаш спортчу массалыг хемчеглерни эрттиргени, чоннуң арагалаашкыны-биле демисежиринче угланган тус чер бот-башкарылга органнарының шиитпирлери база муниципалдыг эрге-хоойлу актыларының бары.
Тиилекчилерни үш бөлүкке илередир: муңдан хөй чурттакчылыг улуг суурлар, ийи чүстен бир муң хире чурттакчылыг ортумак суурлар, ийи чүстен эвээш чурттакчылыг бичии суурлар. Бөлүк бүрүзүнде акша шаңналдыг үш черни үндүрер. Бирги база ийиги бөлүкке тиилээннер миллион-миллион акшаны алыр. Бирги черни алган бичии суурга шаңнал кылдыр 600 муң рубльди тыпсыр.

Тыва Чазак

Предыдущая запись
Саян Ооржак: Как спортсмен, я негативно отношусь к употреблению алкоголя
Следующая запись
Иштии-Хем болгаш Арыскан сумуларында чаа көвүрүглер тудуу уламчылап турар
Меню