Сан-чурагайлар

Тываның соңгулда комиссиязының дыңнатканы-биле, 2022 чылдың сентябрь 10-нуң 15.00 шакта байдал езугаар алырга:

📢 Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) үшкү чыыжының депутаттарының немелде соңгулдаларынга соңгукчуларның 44,68 хуузу келген;

📢 Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының алдыгы чыыжының депутаттарының соңгулдаларынга соңгукчуларның 31,07 хуузу кээп бадылаан.

Сентябрь 9-тан эгелеп чамдык черлерниң төлээлекчи органнарынче болгаш Тыва Республиканың Дээди Хуралынче немелде соңгулдалар чоруп турарын дагын сагындырып каалы.

Соңгулдаларның ажык-чарлыын хандырары-биле 332 хайгааракчы хаара туттунган. Бир соңгулда участогу бүрүзүнге-ле ортумаа-биле 4 хайгааракчы онаажып турар. Эпидемиологтуг негелделерниң сагылгазын хандырары-биле 130 эки турачы ажылдаптурар.

Тыва Республиканың Дээди Хуралынче немелде соңгулдалар № 6 болгаш № 10 соңгулда участоктарында эртип турар. Ол ышкаш Кызыл биле Туран хоорайларның, Сүт-Хөл кожууннуң Алдан-Маадыр суурунуң, Мөңгүн-Тайга база Тере-Хөл кожууннарның тус черниң төлээлекчи органнарынче соңгулдалар чоруп турар. Оон аңгыда Барыын-Хемчик кожууннуң, Кызыл кожууннуң Каа-Хем болгаш Ээрбек суурларының Төлээлекчилер хуралдарынче немелде соңгулдалар база эртип турар. Чедери берге болгаш ырак-узак черлерниң 17 соңгулда участогунга хуусаа бетиниң бадылаашкыны эртип каапкан. 2256 соңгукчунуң 97 хуузу хуусаа бетинде бадылаан.

Ниитизи-биле республикада идепкейлиг соңгулда эргелиг 105 муң чурттакчы бар.

Соңгулдалар сентябрь 9, 10 болгаш 11 хүннеринде эртенгиниң 8 шактан кежээкиниң 20 шакка чедир болуп эртер.

Буян Ооржактың тырттырган чуруктары.

Шын

Предыдущая запись
Тываның Баштыңы Хоорай хүнү-биле байыр чедирген
Следующая запись
В Туве видеофиксация на выборах ведется круглосуточно
Меню