Меге тероррисчи кыжаныышкыннарга болгаш меге медээлерге алыспазынче хамаатыларны кыйгырып турар

Украинага тускай шериг операциязының эгелээнинден бээр электроннуң шуудаңның кадагааты серверлеринден, а ол ышкаш соталыг харылзааның украин операторларынга хамааржыр телефоннарны дамчыштыр меге тероррисчи кыжаныышкыннарны калбаа-биле нептередип тарадыры көвүдээн дээрзин Россияның Айыыл чок чоруунуң федералдыг албаны демдеглээн.

Мындыг меге дыңнадыгларның, телефон долгаашкыннарының эчис сорулгазы билдингир – Россияның Чепсектиг күштериниң, күрүнениң эрге-чагырга органнарының ат-алдарын бужартадыры, а ол ышкаш байдалды турум чок болдурары база чуртка удурланыышкынныг идепкейни доюлдурары болур.

Россий солдаттарның болгаш офицерлерниң дөргүл-төрелдерин төөредип-будулдурар дээш хоралакчы информация кампаниязын агрессор тускай сорулгалыг чорудуп, эрге-чагырганы хунаап алырынче угланган кыйгырыгларны салып, эмнелге, өөредилге болгаш өске-даа социал ужур-дузалыг албан черлеринде частыр бүдүмелдерни салганының дугайында меге дыңнадыгларны дамчыдып турар. Кадагааты киберхалдаашкыннар соксаваан, россий интеллигенцияның, өске-даа хөй-ниити ажылдакчыларының адрезинге кыжаныгларны чорудуп, экономика адырында шынга дүүшпес чидиг айтырыглар дугайында шуугажып турар.

Мындыг чергелиг дыңнадыгларның мегезин билбишаан, күрүне болгаш регионалдыг органнар болур чогууру-биле оларга харыылап турарлар. Республиканың чурттакчыларының база ооң аалчыларының айыыл чок чоруун хандырары-биле эргежок чугула хемчеглер комплекизин ажылдап кылган.

Россияның Айыыл чок чоруунуң федералдыг албанының Тыва Республика талазы-биле Эргелели мындыг чергелиг янзы-бүрү күткүүшкүннерге алыспазын, оон-моон алган медээ-дыңнадыгларны хынап, шинчилээринче кыйгырып тур.

Интернет четкизинге база өске-даа курлавырларга конститусчу эвес хөделиишкиннер кылырынче күткээн, тускай шериг операциязында киржип турар россий шериг албанныгларның азы күш структураларының ажылдакчыларының дугайында медээ чыып турар таварылгада ооң дугайында эрге-хоойлу камгалаар органнарга дыңнадырын диледивис.

Россия Федерациязының айыыл чок чоруунга удур хөделип турар кадагааты күрүнеге саң-хөө азы өске-даа дуза чедиргениң факт-барымдаазынга чогуур эрге-хоойлу үнелелин бээр дээрзин сагындырып тур бис. Хамаатыларның бот-харыысалгалыг чоруунга идегедивис.

Россияның Айыыл чок чоруунуң федералдыг албанының Тыва Республика талазы-биле Эргелелиниң бүзүрел телефону 8(394-22)2-04-34, Эргелелдиң дежурный албаны 8(394-22)2-19-70, факс 8(394-22)3-24-67.

Россияның Айыыл чок чоруунуң федералдыг албанының Тыва Республика талазы-биле Эргелелиниң парлалга албаны.

А. ХЕРТЕК очулдурган.

Предыдущая запись
Пентагон занервничал из-за обнаруженных на Украине лабораторий с биооружием
Следующая запись
Интернет-пользователи Тувы уходят с Instagram
Меню