Идепкейлиг аныяктар

Эртине Куулар, Тываның Аныяктар херээниң талазы-биле агентилелдиң удуртукчузу:
— Тываның аныяк чурттакчы чону бо 3 хонук дургузунда Күрүне Думазынче депутаттарны база Тываның Баштыңын бадылаар соңгулдада идепкейлиг киржип турарлар. Аныяк хайгааракчы-блогерлер соңгулда участоктарында бадылаашкынның шынчы, ажык-чарлыын көргүзүп ажылдап турарын демдеглээри чугула. Олар коронавирус хамчыының үезинде санитар-эпидемиологтуг негелделерни хамаатыларга сагындырып турары чугаажок. Мен бодумнуң аныяк эш-өөрүм-биле кады соңгулданың бирги хүнүнде, сентябрь 17-де, бадылаан бис. Бөгүн, соңгулданың сөөлгү хүнүнде, кежээкиниң 20.00 шакка чедир боттарыңарның шилилгеңерни кылып, бадылаашкынга киржириңерни күзедим, аныяктар!

#выборы2021

Предыдущая запись
Бадылаашкынга киришкен
Следующая запись
Улуг-Хемниң идепкейлиг аныяк соңгукчулары
Меню