Дайынчыдан чагаа

Бо хонуктарда Украинада дайынчы хүлээлгезин күүседип турар чаңгыс чер-чурттуувустан медээ келген. Ол «Кызыл кош» акциязы-биле чоруткан дузаны алганын чугаалап, четтиргенин илереткен:

«Амыр-менди чер-чурттугларым, чеди-хөлчулер, хөй-ниити эвилели болгаш кожууннуң төп эмнелгезиниң коллективи! Силернин чоруткан «кызыл кожунарны» өөрүшкү-биле алдым, эжим-өөрүм-биле үлежип, амданныг чемиңерни аас дегдивис. Чылыг-чымчак уктарыңар, хол хаптарыңар амдыгаа дээр бистиң мага-бодувусту чылыдып чор. Улуг өөрүшкү-биле четтиргенивис илередип тур бис!

Чуртувустуң чону черле биске бүзүреп, дуза кадып, бис дээш сагыш човап турары, бистин ишти-хөңнүвүстү, сагыш-сетикливисти, хей- аъдывысты өрү көдүрүп чор.

Бодум болгаш эжим-өөрүм талазындан ада-иевистиң аас-кежиктиг чуртталгазы, ажы-төлүвүстүң чырык, тайбың дээрлиг келир үези дээш, Донбасстың чурттакыларының келирүези дээш, нацист, фашист дайзын-биле тура дүшпейн тулчур деп аксы-сөзүвүстү бээривисти чөпшээреп көрүңер. Силерге -бистиң талавыстан аас-кежикти, каң дег кадыкшылды, өөрүшкү-маңнайлыг болуруңарны күзеп тур бис. Ынчап кээрге, силерге фронтудан изиг байыр! Шынап-ла, изиг, частып турар байыр!» — деп, 55 дугаарлыг даг-адыгжы бригаданың дайынчызы Алексей Оюн.
#zа_мир #своих_не_бросаем #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
В России для школьников запустят онлайн-квест «Традиции народов России»
Следующая запись
Приём документов в военные высшие учебные заведения продлён до 29 июня текущего года
Меню