Тудуг объектилеринге хамаарыштыр

Александр Брокерт республиканың янзы-бүрү булуңнарында тудуг объектилеринге хамаарыштыр тайылбырны кылгаш, чылдың эгезинден тура, чер участоктарын быжыглап алырын сүмелээн. Чижээлээрге, эрткен чылын Сарыг-Сепке черни мырыңай бок төгер девискээрге шыйып каан болган.
Өөредилге шугумунуң талазы-биле объектилер эрткен чылын бергедээшкиннерге таварышканын база ол демдеглээн.
Тудуг талазы-биле күрүне чагыгларын январь, февраль айларда кылыры бирги чергениң айтырыы. Ынчангаш Шолбан Кара-оол бюджет хоойлузунда кирген объектилерниң керээлерин февраль 15-ке чедир төндүр кылырын дааскан. Бир эвес муниципалдыг эрге-чагырганың төлээлери өй-шаанда ажылды чорудуп шыдавас болза, шудургу ажылдыг кожуунче акшаландырыышкынны чорудуп болурун сагындырган.

#тыва #кара_оол #аппаратноесовещание #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Сырый ажылдаарын сүмелээн
Следующая запись
Аныяк сайыттар дугайында
Меню