Тиилелге делгереп тур!

Өөвүске бөгүнгү ышкаш
Өөрүшкү белен турбаан.
Дидим солдат – Тиилелге
Тиилекчини аалдап келген:

Оңа берген, ынчалза-даа
Хир-чам дегбээн шинель тонун
Оожум чоргаар уштуп салгаш
Хлевин чип, хөөреп олур.

Эрес маадыр шырайында
Эрткен оруу чуруттунган.
Кежээ-шоваа карак шоонда
Келир үе чайыннанган.

Бажын, сана: оглу, кызы
Барыын болгаш Чөөн чүктен
Чанып келген. Тиилелге бо
Чаагай чуртта делгереп тур!

1945

Предыдущая запись
Улуг Тиилелге хүнү-биле!
Следующая запись
Вероника, Виктория, Ника Дүгерлер:
Меню