Социал албан черлерин септээр

Чоокта чаа Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр күүседип турар Владислав Ховалыг Москва хоорайже ажылчын сургакчылаашкынының үезинде федералдыг бюджеттен 1,5 млрд рубльди республикага үндүрүп бээрин дилээн турган. Амгы үеде ук акша-хөреңгини Тываже шилчиткен. Ону медицина, энергетика, оруктар, экономика, көдээ ажыл-агыйы, социал политика, культура болгаш спорт адырларынче чарганын сагындыраал.
Амгы үеде ук федералдыг акша-хөреңгини хуваалда езугаар амыдыралда шиңгээдип эгелээн. ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының дыңнадып турары-биле алырга, социал адырже 45,11 сая рубльди чарыыры көрдүнген. Ооң иштинде 4,5 сая рубльди республиканың Тудуг яамызы таварыштыр дөзевилел-чарыгдал ажылдарынче үндүрер.
Федералдыг акша-хөреңгини 4 аңгы угланыышкынче чарыыр.
Бирги оочурда социал албан черлериниң капиталдыг септелгезин чорудары кол черни ээлеп турар. Аңаа Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксында «Кадыы кошкак болгаш улуг назылыгларның бажың-интернады» хамааржып, ынаар 3,11 сая рубльди үндүрер. 0,8 сая рубль-биле Өвүр кожууннуң Хандагайтыда «Уругларга болгаш өг-бүлелерге социал дуза чедирер төптүң» септелгезин чорудар. Мөңгүн-Тайга кожуунда социал төптүң септелгезинче 2,2 сая рубль үнер, Чеди-Хөл кожуунда социал төптүң септелгезинче 1,1 сая рубль чарыгдаттынар.
Амгы үеде ук албан черлериниң септелгезин чорудар дугайында документ-саавырлар белен.
Социал албан черлериниң капитал септелгезинден аңгыда, тудуг ажылдарынче 28,0 сая рубльди чарыгдаар. Ынчалдыр Каа-Хем кожууннуң Авыйган суурунга 40 олуттуг 4 чуртталга корпустарының тудуун эгелээр.
Тываның Тудуг яамызы таварыштыр «Хамаатыларның социал хандырылгазы комплекстиг төвү» тудугнуң дөзевилел документилерин ажылдап кылырнче 4,5 сая рубль үнер. Ол ышкаш Таңды, Сүт-Хөл, Каа-Хем, Бии-Хем, Кызыл, Чөөн-Хемчик, Өвүр, Чаа-Хөл, Бай-Тайга, Мөңгүн-Тайга, Эрзин кожууннарга болгаш Кызыл хоорайның социал төптеринге 12 спортчу шөлдү тургузар.

#федеральныесредства #распределение #минтруд #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
«Национал чечен чогаал премиязы» мөөрейни чарлаан
Следующая запись
Тува перейдет на новый стандарт школьного образования 
Меню