Корум-чурумга хамаарыштыр байдал

Бөгүн чазактың аппарат хуралынга ИХЯ-ның сайыды Ю.С. Поляковтуң илеткелинден алырга, эрткен неделя дургузунда регионнуң девискээринге 68 кем-херек үүлгедиишкини бүрүткеттинген. Иштики херектер органнарының ажылдакчылары 57 кем-херек үүлгедиишкинин ажыткан. Ооң иштинде 28 үүлгедигни ооң мурнунда кылган. Кижиге удур 4 аар кем-херек үүлгедии бүрүткеттинген, ол шупту эзириктиң хайы-биле болган. Ол дээрге Чөөн-Хемчик кожуунга 2 кижиниң кадыкшылынга аар хора чедиргени база Кызыл хоорайга, Эрзин кожуунга 2 өлүрүүшкүн болур.
Хамаатыларның эт-севинге тоомча чогундан оор херектер болуп, материалдыг когаралга чедирип турары актуалдыг бооп артпышаан. Чижээлээрге, Кызыл хоорайга бажыңының даштынга машиназын ажык каапкан түңнелинде, соталыг телефоннарын оорлаткан 2 херек болган. Магистральная кудумчузунда склад-садыгның эжии ажык турда, хостуг киргеш, ноутбукту болгаш 226 муң рубльди оорлаан.
Сөөлгү үеде информация-телекоммуникастыг технологиялар адыры таварыштыр кем-херек үүлгедириниң талазы-биле айтырыг чидиг тургустунмушаан. Мында улуг назылыг-даа, эртем-билиглиг аныяк кижилер-даа когаралга таваржып турар. Кызыл хоорайга эге класстар башкызы мөлчүкчүлерниң аспаанче кирип, 500 муң акшазын алзып алган.
Эрткен неделя дургузунда республиканың девискээринге хоойлуга удур арага сатканы дээш 16 корум-чурум үрээшкини демдеглеттинген. Оларның 13-ге административтиг протоколдарны тургускан. Ол ышкаш 6 тонна арага болгаш спирт холумактыг чүүлдерни хавырган.

#аппаратхуралы #ховалыг #корумчурум #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Школа чанының лагерьлери июнь 5-те эгелээр
Следующая запись
В Туве завершились Конференции местных отделений «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Меню