Уран кыс удазынга ораашпас

Социал керээ — өг-бүлениң амыдыралын бут кырынга тургузуп алырынга дузалалаар төлевилел. Ооң ажык-дүжүүн көрүп, боттарының хууда ажыл-агыйын ажыдып, шуудадып кирипкен кижилер эвээш эвес. Оларның бирээзинге Сайдашмаа Иргитовна Кечил хамааржыр.

Сайдашмааның сайгарлыкчы ажыл-ижин сонуургап, Мугур-Аксы суурда ажыдып алган ательезинге «Тываның аныяктары» солуннуң корреспондентизи четкен.

— «ТА»-ның номчукчуларынга бодуңарны таныштырар силер бе?

— Мээң ойнап өскен черим — Мугур-Аксы, Каргы хем уну. Мергежилим конструктор-модельер, сан-хөө болгаш чээли талазында дипломнарлыг мен. Чуртталгамның чырыткызы — Лопсан дээр чаптанчыг оолдуг мен. Ол чаа-ла 4 харлыг-даа болза, 400-500 чедир санап билир.

— Ажыл амыдыралыңарны сонуургадып көөр силер бе? Даараныр салым-чаяаныңар кайыын келгенил?

— Авамның авазының угбазы, улуг кырган-авам, дыка даараныр чораан. Салгалдан салгалче дамчып келген салым-чаяан деп болур. Кырган-авам биске, чоок улузунга, дыка чараш хептерни даарап бээр турган. Мен чажымдан-на, 8-9-ку классчы үемге чедир, ойнаар-кыстарга хеп даарап келген мен. Сактып кээримге-ле дааранып-ла олурар турган мен. Ону кырган-авам көргеш, бодунуң даараныр машиназын меңээ белекке берген кижи. Ол меңээ дыка улуг белек болган.
А шору өзүп келгеш, бодумга бир-ле дугаар капри деп чүгүр даарап алган мен. Ол үеде модага турган чүгүрлер ол.
Дааранырынга ынак болгаш, хууда ательелиг болур мен деп, изиг күзелим турган. «Социал керээ» программаның киржикчизи болуп, 2020 чылда ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы-биле керээни чарган мен. Хууда сайгарлыкчы кылдыр ажылдап эгелээринге дуза кылдыр 250 000 акшаны күрүнеден деткимче кылдыр алдым. Ооң-биле үлетпүр даараныр машиналарны садып алгаш, ажылымны эки эгеледим.
Ательемни кырган-авамга тураскаадып, «Долаана» деп адаан. Ол- бистиң төрел-аймакка база бир улуг өөрүшкү.

— Кандыг хептерни даарап турар силер? Чагыгларны кайы хире үениң дургузунда кылыр-дыр силер?

— Кандыг-даа чагыглар келир. Амгы үениң модазы-биле хептер, национал хептер, тоннар, куда-дой хептери болгаш хөй-ниити черлеринден чагыглар кээр. Кыска хуусааның иштинде кижилерниң күзели-биле чагыгларын шынарлыг, өнгүр-чараш кылып, көвей кижилерни өөртүп чоруур-ла боор мен…

— Кылган ажылдарыңарның көрүлдезин чонга бараалгадып, мөөрейлерге киржип турар силер бе?

— Уран-шевер даараныкчылар, дизайнерлерге мөөрейлер көвей болуп турар. Аңаа удаа-дараа киржип турар мен. Шаңналдыг черлерни ап, чедиишкиннерлиг чоруп олурар мен.

— Ажыл-чорудулгаңарны сонуургадып, бис-биле чугаалашканыңар дээш улуу-биле четтирдивис! Хууда херээңерге улуг чедиишкиннерни, сайзыралды күзедивис!

Алдынай СААЯ.

Предыдущая запись
Сегодня прозвенел последний звонок для 842 выпускников школ города Кызыла
Следующая запись
Кадеты 5 учебной роты Кызылского Президентского кадетского училища провели спортивное мероприятие в подготовительной группе детского сада «Сказка»
Меню