Социал керээ: хой кыргылдазы

Чаа-Хөл кожуун 250 муң рубльди күрүне дузаламчызы кылдыр алгаш, хой кыргылдазы, ветеринарлыг ачы-дузаны болгаш шээр малдың кажаа-хораазын дезинфекциялаар ажылды организастаан.

2021 чылда социал керээниң киржикчизи Шолбан Бады малчыннарга бодунуң ачы-дузазын чедирип эгелээн. Ол эрткен чылын социал керээ программазынга киришкеш, 250 муң акшага хой кыргылдазынга ажыглаар бирги чергениң дериг-херекселдерин садып алган.

«Эрткен чылын мээң төлевилелимни комиссия бадылаан соонда, социал керээ езугаар дериг-херекселдерни садып алган мен. Ол-ла үеде «Боду бодунга канчаар ажылдаарыл: бүрүткелден сайзыраарынга чедир» деп өөредилгени база эрткен мен. Амгы үеде Булуң-Терек суурнуң малчын турлагларында хой кыргып ажылдап эгеледим» — деп, Шолбан Бады демдеглээн.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн

Предыдущая запись
Республиканский зональный молодежный образовательный форум «UP-STEP»
Следующая запись
Чаагай чаңчылдар: тыва оюннар
Меню