Авам караа хоюг

Кижи бүрүзүнүң төрээн кижизи бар, ол дээрге ава. Ава бисти камнап, камгалап, чассыдып чоруур. Аваның ынакшылы кажан-даа төнмес.

Мээң авамның караа дыка чараш, хоюг, хүлүмзүрүү дыка чараш чылыг-чымчак. Чүнү-даа кылганда, эчизинге чедир кылыр. Авамның аажы-чаңы чылыг, чымчак, стекил-хөңнү чырып турар. Мен авамга дыка ынак мен. Авам холу дыка чемзиг. Авам чаагай чем кылырга, дыка чиксээр мен.

Ава дээрге бисти дыка хөй чүүлдерге өөредип турар кижи. Номчуп-бижииринге, аштанып-чугдунарынга дээш. Ававыс бис-биле кады бүдүн чуртталгавыс иштинде чоруур. Бисти эки кижилер болур кылдыр өстүрүп, кижизидип турар. Бисти чараш, тывынгыр болур кылдыр өөредир.

Мен авамга четтиргеним илередип, март 8-биле байыр чедирип тур мен. Авамга дыка ынак мен, аваларыңарны хүндүлеп чоруңар.

Саглай САТ,
Кызылдың №9 школазының 9 б клазының өөреникчизи.

Предыдущая запись
В женщине душа мужчины, его сила
Следующая запись
Кыс чонга чаагай чорукту күзедим
Меню