Саннар болгаш барымдаалар

ТР-ниң Чазак Даргазының оралакчызы Аяс Оюннуң дыңнадып турары-биле алырга, 2020 чылда кем-херек үүлгедиишкининиң деңнели 24,7 хууда эвээжээн. Оон аңгыда хөй-ниити черлеринге кем-херек үүлгедиишкини 11,2 хууга баткан, а назы четпээннер ортузунда кем-херек үүлгедиишкини 27,3 хуу эвээжээн. А аар кем-херек үүлгедиишкини (өлүрүүшкүн) 2,4 хуу кудулаан.
«Ол дээрге, бир дугаарында, эрге-чагырга төлээлериниң, эрге-хоойлу ажылдакчыларының база хөй-ниитиниң профилактика талазы-биле кады ажылдажылгазының түңнели болур. Кижиниң кадыынга аар хораны сагыштыы-биле чедирери, наркотиктиг бүдүмелдерни хоойлуга удур садып-саарары, кижиниң амы-тынынга халдаары база эт-хөреңгиге хамаарышкан кем-херек үүлгедиглери эвээжээнин демдеглээн бис. Криминалдыг регион деп аттан (ярлыктан) базымдан базымче адырлып турарывысты Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол шын демдеглээн. Кем-херек үүлгедиишкининге удур чоруттунуп турар ажылдар – спортчу, культурлуг, өөредилге объектилери, бо бүгү чүүлдер, бодунуң түңнелдерин көргүзүп турар. Корум-чурум болгаш айыыл чок чорук – республиканың хөгжүлдезиниң үндезини. 2020 чылдың түңнелдери-биле республика иштинде тургустунуп келген байдалды арттырып алыры-биле, моон-даа соңгаар кем-херек үүлгедиишкиннеринге удур ажылдаар бис» — деп, Аяс Оюн чугаалаан.

#Тува #Кызыл #Правопорядок

Предыдущая запись
«Айыыл чок болгаш шынарлыг автомобиль оруктары» национал төлевилел
Следующая запись
Черлик ыттарны канчаарыл?
Меню