Кызылга 2021 декабрь 31-ге чедир арага сатпас

Бо чылдың бир дугаар аппарат хуралынга республика иштинде орук озал-ондаа, куем-херек үүлгедиглеринче кол кичээнгейни углаанын сагындыраал. Кызыл хоорайга байырлал хүннеринде алдынган хемчеглер дугайында Карим Сагаан-оол мынчаар илеткээн: — Бо хүннерде хоорайга 213 культура-массалыг хемчеглер эрткен, аңаа 50 муң ажыг кижи киришкен. Оон аңгыда янзы-бүрү угланыышкыннар-биле рейдилерни чоруткан. Ооң иштинде чединмес өг-бүлелерге хамаарыштыр 200 рейдини кылган, арагага удур 26 рейд чоруттунган. Дыштаныр хүннерде хоорайга бир өлүрүүшкүн, 4 кадыкшылга аар хора чедирген кем-херек үүлгедиишкини болган. Бо бүгү араганың хайындан болганы илерээн. Ынчангаш хоорайның чагыргазы 2021 чылдың декабрь 31-ге чедир арага садарын щуут хоруур талазы-биле хемчегни чорударын планнап турар. Оон аңгыда солагай база оң талакы эриктерде дачаларга корум-чурум үрээшкиннери, кем-херек үүлгедиишкиннеринге хамаарыштыр профилактиктиг ажылдарны ам-даа күштелдирер бис.
#тыва #кара_оол #аппаратноесовещание #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Амыдырал-хандырылга талазы-биле ажыл эки
Следующая запись
Чагырыкчының тайылбыры
Меню