Чадаанага чайлаг байырлалы эрткен

Чадаанага Россияда чарлаттынган культурлуг ѳнчү байлааның чылынга тураскаадып, тыва улустуң чаагай чаңчылдарын нептередир сорулга-биле «Чайлаг байырлалын» эрттирген. Мѳѳрейниң организакчылары болгаш деткикчилери Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал хѳгжүлде яамызы, Чѳѳн-Хемчик кожууннуң кѳдээ ажыл-агый болгаш культура эргелелдери, Бажың-Алаактың суму чагыргазы, Ырлаар Маадыр-оол аттыг культура-дыштанылга тѳвү болур.

«Мээң ѳгбелерим ук-тѳѳгүзү — мээң чоргааралым» деп Тыва Республиканың тѳлевилелин езугаар киржикчилер тѳрел-аймааның тѳѳгүзү болгаш салгалдарының агар-сандан ыяжын кѳргүскен делгелге «Ааттынып ѳскен — салгал дамчаан кавайым сен» мѳѳрей байырлалдың бир кол чадазы негелдези кылдыр киирген. Ол ышкаш ак чемнерни делгеп, ѳреме, саржаг, ааржы курут болгаш ак чемден үндезин тыва чоннуң аъш-чеминге хүн бүрүде хереглелин барымдаалааш, садыг-ярмарканы организастаан.

«Чайлаг байырлалы» фестивальга 100 ажыг тыва улустуң культурлуг ѳнчү байлааның адырылбас кезээ чоннуң чаагай чаңчылдарының дугайында, ѳг-бүле харылзааларын быжыктырарының болгаш бот-тывынгыр уран аргаларын чырыткан буклет-хуудустарны кѳрүкчүлерге, аалчыларга тараткан.

Фестивальдың Дээди шаңналын ирт-биле катай Иймеден «Кашпал» тѳрел-бѳлүүнге тывыскан. Бирги чергениң лауреады Шемиден «Сорунза», ийиги чергениң Чыргакыдан Ондарларга, үшкү чергениң лауреады атты Шеминиң Кууларлар, Монгуштар, Ховалыглар тѳрел-бѳлүктеринге тывыскан. Оон аңгыда Элдиг-Хемде Ооруг Ооржактарынга бирги черниң дипломантылары шанналды тывыскан. Ийиги черниң дипломантылары Хайыракан Ооржактары, үшкү черниң дипломантылары Теве-Хаяның Кууларлары болган. Фестивальдың түңнелинде Хѳндергей сумузунга «Эрес кежээ тѳрел аймак», иймежилерге » Эң-не чечен-мерген тѳрел-аймак»,
Шеми суму чагыргазынга «Эң-не онза, холу чемзиг тѳрел-аймак» база Уран-оол Монгуштуң өг-бүлезинге «Эң-не шевер тѳрел- аймак», Теве-Хая сумузунга » Эң-не тѳрелзирек тѳрел-аймак», Ийме суму чагыргазынга «Уран-холдуг ус-шевер тѳрел-аймак» деп номинацияларны тывыскан.

«Тыва үндезин чаңчылдарның эдилекчилери болгаш нептередикчилери»деп тускай шаңналды Хѳндергей суму чагыргазынга, Хѳндергейжилерге тывыскан.

https://vk.com/mongush1435

Предыдущая запись
Аржаан Тарыс
Следующая запись
Право на пособие по беременности и родам имеют женщины
Меню