Чиигелделиг ипотеканы кажан ап болурул?

Чоокта чаа Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чиигелделиг ипотека дугайында республиканың чонунга дыңнаткан. Владислав Ховалыгның медеглээни-биле алырга, бо чылын 801 ипотека чээлизинге көрдүнген 250 сая рубльди Тыва 2023 чылдың август ай­да федералдыг бюджеттен алыр. 2024 чылда 550 ипотека чээлизинге деткимчени алыр сорулга салдынган. Чазак Даргазы Михаил Мишустинниң дыңнатканы дег, Ыраккы Чөөн чүктүң ипо­­теказының үлегер-майыы-биле дараазында чылдарда ону узадыр.

Чиигелделиг ипотека дугайында Владислав Ховалыг бодунуң блогунда мынчаар тайылбырлаан:

«Регионга чиигелделиг ипотека дугайында айтырыгны бодумнуң контролюмда алдым. Чиигелделиг ипотеканы кажан ажыглап болурун чурттакчы чон айтырып турар. Россияның Чазааның доктаалы езугаар баштай РФ-тиң Тудуг яамызы-биле керээни чарар ужурлуг бис. Ооң соонда республика 801 ипотека чээлизинге субсидия акшазын алыр. Ол ышкаш программаның оператору — ДОМ.РФ-биле керээни белеткеп тур бис. Бо организация банкыларга субсидияны үлээр. Амгы үеде банкылар-биле сырый ажыл эгелээн, оларның «бажында» офистери-биле дугуржулга ажылдары чоруттунуп турар.

Ыраккы Чөөн чүктүң үлегери езугаар федералдыг эрге-чагырга-биле чиигелделиг программаны узадыр хемчеглер чоруттунар. Чүгле социал түңнелди эвес, а экономиктиг сайзыралды база манап турар бис. Өртектер чиигээн тудум, чуртталга оран-сава рыногун шимчедиптер арга бар, ооң уламындан регионга тудуг сайзырап, ажылчын олуттар немежир болгаш, инвесторлар аразынга ажык чижилге эгелээр.

Амгы үеде бистиң мурнувуста салдынган сорулгалар хөй. 2030 чылдың төнчүзүнге чедир 400 муң кв.м. шөлдүг хөй аал чурттаар бажыңны тудары көрдүнген. Аңаа белеткел ажылдары чоруттунган. Тудуг материалдарының бүдүрүлгезин үлетпүр деңнелинче үндүрген. Боттарывыстың тууйбувус болгаш демир-бетонувус бар. Бо бүгү бистиң республикавыска чиигелделиг ипотеканы сайзырадырынга бүзүрелди оттуруп, улаштыр шимчээринге күштү немеп турар».

Алена Нан-Хоо белеткээн.

Предыдущая запись
Созвездие талантов Тувы
Следующая запись
Быт животновода на полотне молодой художницы
Меню