Шүлүктер

 

 

Тодуг-догаа Кара-Хөлүм

 

Тывавыстың эң-не ырак булуңу боор,

Дыка чараш бойдустуг бир онза чер бар.

Авам, ачам мени аңаа чаяап каан

Ааттынган кавайым дег Кара-Хөлүм.

 

Кашпалдарда, хаяларда аңы-меңи,

Кайгамчыктыг амыр-тайбың оъттап чоруур.

Ханы, дүптүг хемнеринде, хөлдеринде,

Кадыргалар өрү-куду чаржып турар.

 

Тайга-сынның чаагай чыттыг оъду болуп,

Артыш-шаанак чапты берген магаданчыг.

Тооруу, кады эңме-тикчок өзүп үнген

Таан-на эргим, тодуг-догаа Кара-Хөлүм.

Айлана Арапчор,

ТывКУ-нуң филология факультединиң

3-кү курузунуң 1-ги бөлүүнүң сургуулу.

sitemap