Спорт

Шахматка республика чемпионады

 

 

Чоокта чаа ТывКУ-нуң күш-культура болгаш спорт факультединге республиканың бирги чери дээш шахмат маргылдаазын республиканың аныяктар херектери болгаш спорт яамызының база шахмат федерациязының удуртулгазы бедик деңнелге болуп эрткен. 

Маргылдааның кол сорулгазы эң шыырак ойнакчыларны илередири база оларның аразынга белеткелди чорудары. Оон март 17-ден эгелеп Кемерево хоорайга  СФО-нуң бирги чери дээш болур маргылдаага чедиишкинниг киржири болур.

Рубрика: 

Үндезин уранхай-тыва хүрешти делегей ареназынче үндүр сайзырадыры

 

Бо чылды уттундурган Тыва национал езу-чаңчылдарны  сайзырадып, эгидери-биле чарлаан болгай. Ам аңаа хамаарыштыр үндезин уранхай-тыва хүрештиң амгы үеде байдалын база сайзыралын чугаалажыр үе келген. Баштай уранхай-тыва хүрештиң төөгүзүнче эглип көрээлиңер.

Рубрика: 

Чадаанада чаа спортчу өргээ

 

Тос оруктуң белдиринде Чадаана хоорайда чаа-чаа тудуглар каракка көзүлдүр-ле немежип турар. Ийи чыл бурунгаар  универсалдыг спорт өргээзи туттунуп эгелээн. Бо чылдың эгезинде ол улуг ажыл доозулган. Тудугну кожуунда «Строй-экспресс» КХН дугуржулга езугаар чоруткан.  Чырыкты киирип кааш, чылыдылгазын кылган.  Тудугжуларның бичии-ле чедир кылыр ажылдары арткан.

Рубрика: 

Хевис кырында - школачылар

Чылдың-на февраль айда ТР-ниң «Афган дайынының  хоочуннарының эвилели» хөй-ниити организациязының шаңналы дээш хостуг хүрешке командалар аайы-биле  маргылдаа эртери чаңчылчаан. Республика чергелиг маргылдааның байырлыг ажыдыышкынында ТР-ниң Чазааның Даргазының оралакчызы Артур Монгал, ТР-ниң Дээди Хуралының депутаттары, афганчылар, кожууннардан төлээлер  спортчуларга байыр чедирип, чедиишкиннерни күзээн. Ооң-биле чергелештир  тыва эки турачы Кечил-оол Тюлюштуң кады төрээн дуңмазы 70 харлыг хоочун Дайынчы Төмүр-оол чыылганнарга чагыг-сөзүн чугаалаан.

Рубрика: 

Алдар-аттыг мөге болзун!

 

Тываның Күрүне Университединиң күш культура факультединиң 3-кү курузунуң студентизи оожум,топтуг аажы-чаңныг, чараш, чаптанчыгмөзү-бүдүштүг, кижизиг, узун чоргаар дурт-сынныг спортчу Монгуш Айдыңның 2014 чылда улай-улай чедип алган чайынналчак чедиишкиннерингеөөрүп, ооң дугайында сонуургаш, боду-биле ужуражып чугаалаштывыс.

Рубрика: 

Страницы

sitemap