Редакторнуң колонказы

Чаа чылдың байырлалы-биле!

Хүндүлүг аныяктар!
 

Хүндүлүг аныяк номчукчу!

Силерни баштай “Тываның аныяктары” солуннуң тургустунган төөгүзү-биле таныштырар бодай-дыр мен. «ТА» 1933 чылда  «Реванэ шыны» деп аттыг парлаттынып эгелээн (Революстуг аныяктар Эвилелиниң шыны»), а  1935 чылда «Аревэ шыны» кылдыр үнүп турган. Чүгле 1945 чылдың январь 18-те Тываның обком бюрозунуң хуралынга аныяктар солунун эде адаар дугайында айтырыгны чугаалашкан.  Ынчан «Аревэ шынын» «Тываның аныяктары» солун кылдыр эде адаан.

Үнүп орар 2013 чылда 80 харлаар солунувус дыка хөй сайыттар, чогаалчыларның күш-ажылчы оруун изээн. Оларның аразында РФ-тиң Күрүне Думазының депутады сайыт турган,  амгы үеде даштыкы экономика харылзааларының талазы-биле агентствонуң директору Чылгычы Ондар, Тываның улустуң чогаалчылары Олег Сувакпит, Кызыл-Эник Кудажы, Александр Даржай, уруглар чогаалчызы Кара-Күске Чооду база Александр Шоюн, журналистер Ая Тулуш, Адыгжы Саая, Артур Хертек дээш кымны чок дээрил! “Тываның аныяктары” солун национал кадрларны белеткээринге, аныяк-өскенни патриотчу чорукка, акы-дуңмалышкы найыралга кижизидер, тыва чоннуң чараш-чаагай езу-чаңчылдарын нептередип, хевирлээр херекке улуг салдарны чедирген.

sitemap