Культура

«ИЙИ СЫЛДЫС» МӨӨРЕЙИ

Кызыл кожуунда уругларның «Эврика» немелде-өөредилге төвүнге ада-иелер, уруглары, башкылар-биле «Ийи сылдыс» деп мөөрей эртирген. Ол чаңчыл болган хемчегге 12 өөреникчи, 6 башкы, 4 ада-ие киришкен.

Ооң негелдезинде: ийи ыры күүседир, ол ышкаш хеп-сыны ырының утказынга дүүшкен болур. Конкурсантылар ону хажытпаан. Мөөрейниң бирги кезээнге: хөглүг-баш­так, а ийигизинге төрээн че­рин алгаан лириктиг ырларны оожум, таалантылыг күүсе­дири. Аңаа ада-иелер-даа, өөреникчилер-даа эки белектенген. Оларның ар­тисчи шимчээшкиннерин «Эстрада студияның» баш­кы­зы С.М. Комбу-Сюрюн, тан­цы башкызы У.Д. Дулуш-оолдарның эки өөредип кел­ге­ниниң түңнели. Ча­раш национал хептерин «Мо­дель­ер» башкызы Л.М. Ондар даарап берген. Олар төрээн коллективи херек чок, рес­пуб­лика, кожуун чергелиг мөө­рейлерге хөй удаа киржип чаңчыкканнар. Бо мөөрейниң кол сорулгазы ада-иелер-би­ле коллективтиң быжыг харылзаазы, ол ыш­каш, та­лантылыг өг-бүлени тода­рардыры болур. Мындыг хемчеглер болурга ада-иелер-даа, башкылар-даа база ад­министрация, деткимче кыл­дыр, белектерни садып бе­рип, киржикчилерниң хей-адын көдүрүп, бүгү талалыг дузалажыр, найыралдыг кол­лектив. Ынчангаш, мөө­рейлер, оюн-тоглаага киржир дээнде «чажам» дивес.

Рубрика: 

АЖЫКТЫГ СЕМИНАР

Кызыл хоорайның өөредилге департаментизи база немелде-өөредилге төвү школачыларның күскү дыштанылгазының үезинде үш хонуктуң семинарын эртирген.

Рубрика: 

«АМЫРГА» СОНУУРГАЛДЫГЛАРНЫ ЧАЛАП ТУР

Кызылдың уран-чүүл колледжинде эрткен чылын «Амырга» деп тыва үрер, соктаар хөгжүм бөлгүмү ажыттынган.  Ооң удуртукчузу – колледжтиң башкызы Саян Чамбал.

Рубрика: 

«ЕВРАЗИЯ 2013» — ЭП-НАЙЫРАЛДЫҢ БАЙЫРЛАЛЫ

Чоокта чаа, Чоннуң чаңгыс аай эп хүнү байырлалы тава­рыш­тыр республиканың дээди болгаш ортумак өөредилге черле­риниң студентилериниң аразында «Евразия 2013» деп фес­тиваль болуп эрткен.

Рубрика: 

«ЫДЫК КҮШТҮГ БУДДА БУРГАН» НОМНУҢ ТАНЫШТЫРЫЛГАЗЫ

Эрткен неделяда күш-ажылдың хоочуну Валерий Ховалыгович Кара-оолдуң «Ыдык күштүг Будда Бурган» деп номунуң чон-биле таныштырылгазы ТР-ниң Национал музейинге эрткен.

Рубрика: 

Страницы

sitemap