Культура

Василий Бяков болгаш ооң салгалдары (Тываның баштайгы орус садыгжыларының бирээзи)

Россия биле Тываның демнежил- гезиниң 100 чыл болган ою таварыштыр орус-тыва чоннуң аразында садыгланыыш- кынынче улуг үүлезин киирген баштайгы орус хуу садыгжылар Бяковтарның бирээзи – Василий Бяков болгаш амгы үеде Тывада чурттап чоруур ооң салгалдары-биле номчукчуларны таныштырар-дыр бис. Амгы үеде ооң салгалдарынга Чаа-Хөл кожуундан Тываның Начын мөгези Айдың Отчуржаптың ие талазындан ук-салгалы,  Россияның эртемнер академиязының академиги, профессор, Николай Алдын-оолович Ондар болгаш өскелер-даа хамааржыр.

Баштайгы орус садыгжыларның бирээзи Василий Бяковтуң ук-салгалдарын таныштырары-биле ооң дөрт дугаар чадада салгалы  Николай Бяковту «Тываның аныяктары» солуннуң редакциязы чалап, бодунуң өгбезиниң төөгүзүнүң дугайында тодаргайы-биле чугаалап бээрин дилээн:

Рубрика: 

Тыва хөөмейжилер база катап бедик деңнелин бадыткааннар

Чоокта чаа Маньчжурияга I-ги делегей чер гелиг хөөмей күүседикчилериниң мөөрейи болуп эрткен. Кыдаттың хөөмей, сыгыдының төөгүзүнде бо бир дугаар болган хемчег. Мөөрейни Кы даттың Иштики Моолунуң культура Эргелели, Маньчжурия хоорайның Мэриязы, Иштики Моолдуң национал уран-чүүл театры болгаш Тываның культура яамызы «Тыва чоннуң үндезин культуразын болгаш ус ажылын сайзырадыр Төп» - биле катай эрттиргеннер.

Рубрика: 

«ХӨЙ-ЛЕ ЧЫЛДЫ КАДЫ ЧУРТТАП КЕЛГЕН СИЛЕР»

Куда байырлалы кижиниң амыды ралында база бир кайгамчыктыг, чырык, чараш байырлалдарның би рээзи. А «алдын куда» дээрге кандыг-даа өг-бүлениң төөгүзүнде онзагай уттундурбас болуушкуннарның бирээзи болур. Чоокта чаа, июнь 19-туң хүнүнде Тыва Республиканың ХБАБ эргелелиниң Кызылда албанынга Кара-оол Иргитович болгаш Кадыг-оол Дулушовна Успуннарның өг-бүле тутканындан бээр 50 чыл болган юбилейиниң киржикчилери болур аас-кежиктиг болдувус. 

Рубрика: 

БЛОКНОТТАН ДЕМДЕГЛЕЛДЕР

 

Ажылымга хамаарышкан демдеглелдер бижиир бичии дептержигежимни (блокнот) ном салыр шкафчыгаштан тып алгаш, сонуургап номчуй бердим.

Блокноттуң бижээн үелери үзүктелчек - 1980, 1985, 1989 чылдар болду. Үжен ажыг чыл бурунгаар чүнү бижип, кандыг ажыл кылып турган ирги мен дээн сеткилим-биле арыннарны ажыдып, номчуп эгеледим. «Съемка или командировка в Чадан. Сыгытчылар: руков. – Сун дукай Монгуш. Редактор Ал. Ирг. Чараш-оол».

Рубрика: 

САКТЫЫШКЫН КЕЖЭЭЗИНДЕН БОДАЛ

Чоокта, найысылалдың орус культура төвүн­ге «Чечек», «Саян» ансам­бль­дың үндезилекчизи Ро­берт Николаевич Лес­ников башкының 80 хар­лаа­нынга тураскааткан сак­тыышкын кежээзинге чеде бергеш, 1962-1963 чыл­дарда ынчан музыка учи­лищезинге хор-дирижер салбырынга өөренип турган үем сактып ордум. Бир хүн Тамара Леонтьева баш­кывыс кичээл эртирип тур­да, Р.Н. Лесников бистиң класска кирип келгеш, хөй-ниитиниң ыры бөлүү тур­гузарын дыңнаткаш, жур­налды туткаш, аңаа кир­жир сургуулдарны адап эгелээн. Бир дугаарында мээң адымны адаан, ын­чан фамилиям Аракчаа тур­ган. Р.Н.

Рубрика: 

Страницы

sitemap