Бичии уругларнын аажы-чаны чаптанчыг болур...

Кодээде аныяктар

Бичии уругларнын аажы-чаны чаптанчыг болур...

Бойдустан чайгаар торуттунген уран-талантылыг, угаанныг, ус-шевер онзагай улус чоруур. Оларнын чогаадыкчы ажыл-чорудулгазын, чараш, мозулуг овур-хевирин  солун-сеткуулге  бижиири дээрге-ле, оскелерге улегер-чижек-тир.

Бичии уруглар оларнын эки талаларын оттунуксээр.

Бодунун кижизиг ажык сеткили, кезээде хоглуг, чырык чуулче чуткулу база чараш аажы-чаны-биле эш-оорунун болгаш чонунун хундуткелин чаалап алган.

НАЗЫН МАНААР ЭВЕС

Монгун-Тайганын бир шко­­лазында чогаал бижип эге­леп чоруур аныяк башкы кыс А. Салчак 2012 чылдын август 29-та № 33 дугаарлыг «Тыванын аныяктары» со­лунга «Эмнелгеге болган та­ва­рылга» деп материалды би­жээн. Ында чугаалап ту­рары болза, эмнелгеге чыда таварылга болуп даштыгаа дыштанып, агаарлап олурда, холчок чараш бодунун уези оол келгеш, Аянадан чугаа эреп, ону чарашсынып, чаа-ла чугаалажып, билчип, со­­нуур­гажып орда, машина халып келгеш, демги чараш оолчукту кыйгыра берген, чо­руп тура, «эртен чедип кээр мен, мана» дээш хо­лун дынзыг тудуп кааш чо­рупкан.

Оон эртенинде Аянаны эки­рээн сен дээш эмчилер эм­нелгеден эртежик ундур бижипкен, чоруй барган. Кежээ кады чыткан эжи уруг долгап келгеш, сени холчок чараш оол кээп айтыргаш чорупту дээн. Хомудап арт­кан. Ол оолдун адрезин, ат-сывын-даа айтырбаан, ам кай­да чорууру билдинмес. Бо-ла чорааш ындыг чараш, чаптанчыг, кижизиг, чугаа-домаа аянныг, кеттингени арыг-силии кончуг оолга душ­паан мен деп бижээн.

Ол ышкаш бир оол-биле оон мурнунда танышкаш, чурттаар бооп дугурушкаш, ажылдап турар черлери ан­гы-ангы сумуларда болгаш арай узамдыга бергенинден найырал, ынакшыл бутпейн барган. Аяна манаан, а оол оске уруг-биле ог-буле тудуп чоруй барган. Ол чурттаар кылдыр дугурушкан оглу ба­за-ла дыка эки оол болга­нын бижип, ам-даа сактып, бодап, манап чоруур. Хому­данчыг.

Рубрика: 

СЕНЭЭ ХЕРЕК ЧОК БОЛГАНЫВЫС ОЛ БЕ, АВАЙ?!

Мен бодумнун чуртталгам дугайында бижип турар кижи-дир мен.

Дыка берге байдалга тава­рышкаш, биживес аргам чок апарган. Мен ийи чаптанчыг оолдарлыг мен. Улуу бо чы­лын сентябрь 1-де Бай-Хаай шко­лазынын 1-ги клазынче ооре­нип кирген. Оон бичиизи 2012 чылдын октябрь айда 5 харлаар. Амыдырал-чуртталгавыс дыка эки эгелеп чурттап эгелээн бис.

Ийи чаптанчыг, чараш оол­дарым эки остуруп, эки чурттаар деп бодап чораан мен. Оом ишти Людмила-биле 8 чыл чурттап келдивис. Эге чылдарда эп-найыралдыг бот-боттарывысты билчип хундулежип, аас-кежик­тиг чурттап келдивис. Улуг оглум 2 харлаптарга база бир оолдуг болдувус, мен ол дээш дыка ооруп, дыка-ла аас-кежиктиг, моон сонгаар оон-даа эки чурттаар боор бис деп бузуреп чораан мен. Ынчалза-даа хеп-хенертен оом ишти, кады чурттап олурган эжим, оолдарымнын иезинин аажы-чаны оскерлип, мени тоок­савас, мээн-биле чуну-даа суме­лешпестеп, чугаа-сооду чидип, арагаже сундугуп эгелээн.

Михаилге

Паралимпийжи чемпион —

Бай-Хаак чурттуг Михаил-дир.

«Дендии Россия, дендии Тыва!» — деп

Делегейге алдаржыттын.

 

Ээп чанып, кээп турунда,

«Эр-хей, Михаил! Эр-хей!» — деп,

Эргим эш-оор, улус-чонун

Эргеледип уткудувус.

«ТА»-нын сумези

Чуну кылза акша сенээ «ынак» апаарыл, анаа хамаарыштыр чоон чуктун фэн-шуй ооредии кандыг негелделер кылып турарыл?

Акшанын «бажыны» чараш, коруштуг, ишти делгем болуру чугула. А эргижиреп, элей берген акша хавы ядыы болур. Оон иштинге акшага хамаарышпас артык чуулдер тутпас.

Страницы

sitemap