Үшкү черни төлептиг элээн

Уруглар аразында хостуг хүрештиң сайзыралын база 1996-1997 чылдың элээди уругларга Россияның бирги чери дээш маргылдаага үшкү черни элээн мөге кыс Солаңгы Шолбановна Донгактың дугайын чугаалап бээри-биле Россияның алдарлыг тренери Виктор Монгушевич Достай-биле ужурашкаштывыс.

Эң-не баштай Солаңгы Хандагайтының элээди оолдар, уруглар спорт шко­лазынга бир класска  тур­гаш-ла, хостуг хүрешке сонуургалдыг кээп турганын Виктор Монгушович сактып чугаазын эгеледи.

Рубрика: 

Чогаалы түңнелдиг

«Почта» автобус док­таа­мынга херимде аскан улуг рекламалар аразында Нина Даш-ооловна Сереноттуң 60 харлаан юбилейиниң чарла­лын номчааш меңней бердим. 90 чылдар ортузундан бээр ооң-биле таныш хиремде канчап эскербээним ол ийик. Даштыкы байдалы силиг, арын-шырайы аныяксыг, иштики делегейи, сагыш-сеткили кончуг байлак-ча­раш боорга, аңаа 60 хар­ны бербейн турган болдум.

СӨӨЛГҮ МЕДЭЭНИҢ ТАРАДЫКЧЫЛАРЫ

 Январь 12-ниң хүнүнде 1 шакта «Буян-Бадыргы» аалчылар бажыңының концерт залынга парлалга болгаш телевидение ажылдакчылары боттарының профессионал байырлалын демдеглээн. Байырлалдың эгезинде  Тываның Журналистер эвилелиниң даргазы Хемер-оол Ооржак республиканың парлалга шугумунуң тургустунганының болгаш амгы үеде чидиг айтырыгларының дугайында кыска кинону көргүскени солун болган. Бо чыл «Тываның аныяктары» солуннуң тургустунганындан бээр 80 чыл бооп турарын байырлалдың башкарыкчылары демдеглээн. Бистиң редакциявыска ажылдап чораан хоочуннар кыштың чыккылама соогундан кортпайн, байырлалга келгени дыка өөрүнчүг болган.

Аныяктарның улуг үлегери

Бүдүн бөмбүрзектиң чок дээн хоккейжизи, алдарлыг Валерий Харламов бистиңаравыска чораан болза, январь 14-те 65 харлаар турган. Бо болуушкунга тураскаадыг кылдыр номчукчуларга солун медээни белеткеп кылдывыс. ВЛКСМ обкомунуң секретары турган үезинде көвей ажылдарының аразынга спортту база харыылап чораан, ССРЭ-ниңспорт мастеринге кандидат, РСФСР чергелиг судья Анатолий Сергеевич Серен-биле чугааны кылдывыс.

Рубрика: 

ЧАРЫЛБАЗЫМ СОЛУНУМ СЕН!

Экии, ынак солунум «Тываныңан ыяктары»! 
Аравыска быжыг харыл­зааның эге базымын 2009 чыл­дан тура каңнап келген болгай бис. Ол үеден эгелеп, мен сен­ден хөйнү билип ап, ылаңгыя Тывавыстың аныяктарының амыдыралы, ажыл-чорудулгазы-биле чоок таныжып, амы-хууда чуртталгамда арга-дуржулганы сенден үлегерлеп ап келгеним дээш, өөрүвес аргам чок-тур, солунум.

Страницы

sitemap